ราชมงคลพระนคร
  หน้าแรก
  บทความ - งานวิจัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดไฟล์
  เว็บลิงค์จาก มทรพ.
  ค้นหาข้อมูล

  เกี่ยวกับราชมงคลพระนคร
  สภามหาวิทยาลัย
  สภาคณาจารย์
  สภาวิชาการ
  คุยกับท่านอธิการบดี

  ข้อบังคับ , ระเบียบและประกาศ
  หน่วยงานภายใน
  ข้อมูล มทร.พระนคร
  บุคลากร คณะ สถาบัน สำนัก
  มทร. 9 แห่ง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2552

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554
  แผนแม่บท ICT ปี พ.ศ. 2550-2554
  
การประเมินผล ก.พ.ร
  รายงานประจำปี2548 มทรพ.
  รายงานประจำปี2549 มทรพ.
  รายงานประจำปี2550 มทรพ.
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2550
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2551
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2552
  FTES 2550 (22 ส.ค.51)
  ประกันคุณภาพ QA
  สารคดีสั้นงานประกันคุณภาพ
  ข้อมูลการเงินปี2550 (30ก.ค.51)
  รายงานการประเมินคุณภาพ SAR (ฉบับเต็ม)
  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 ( ตามเกณฑ์ สกอ.)
  รายงานการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2550 (ฉบับ สมศ.)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2550
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มทร.พระนคร วันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 (ฉบับร่าง)

  ปฏิทินการศึกษา 2551

คณะ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีคหกรรม ฯ
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ฯ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
  สำนักวิทยบริการ ฯ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  คลินิกเทคโนโลยี
  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ [UBi]
ข้อมูลของรัฐหมายเลข IP Address
54.198.164.83
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
กระดาษจากต้นตระไคร้
ข่าวงานวิจัย ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการในการใช้กระดาษเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากในปี 2536 ประเทศไทยมีการปลูกปอสาเพิ่มมากขึ้น และกำลังผลิตของโรงงานบางแห่งเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า แต่ปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นคือ การคลาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่รณรงค์มิให้มีการตัดไม้ทำลายป่านั้น ทำให้โรงงานผลิตกระดาษสาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ต้องนำเข้าเปลือกปอสาส่วนใหญ่จากประเทศลาว และบางโรงงานต้องปิดไปเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ นางสาวกมลชนก อยู่นันท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ซึ่งมีอาจารย์กณวรรธน์ เอียดนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีความคิดที่จะนำต้นตระไคร้ซึ่งเป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งทำเครื่องเทศทำสมุนไพร อีกทั้งยังจัดเป็นพืชล้มลุก มีอายุหลายร้อยปี ขึ้นเป็นกอใหญ่ มีกลิ่นเฉพาะปลูกง่าย เจริญงอกงามได้ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร่วนซุย ปลูกได้ตลอดปี มาทำเป็นกระดาษได้โดยใช้การตะไคร้วัตถุดิบที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตระไคร้กระป๋อง ซึ่งจากการศึกษาตระไคร้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตกระดาษจากกากต้นตะไคร้ให้มีความสวยงามน่าใช้ยิ่งขึ้น มี 5 รูปแบบ คือ สีธรรมชาติ การฟอกขาว การย้อมสี การมัดย้อม และการตกแต่งด้วยดอกไม้,ใบไม้

ขั้นตอนการผลิตคือ นำกากต้นตะไคร้ที่เหลือใช้จากการผลิตอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาแช่โซดาไฟ จากนั้นนำมาต้มเยื่อด้วยโซดาไฟ นำที่ต้มแล้วมาล้างน้ำ นำเข้าเครื่องตีเส้นใย ซ้อนกระดาษสีที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา ผึ่งลมตากแห้ง ลอกออกจากกรอบก็จะได้กระดาษสาจากกากต้นตะไคร้ธรรมชาติ หากอยากให้เป็นสีขาวก็นำมาฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ล้างน้ำให้สะอาด ถ้าต้องการตกแต่งด้วยใบไม้,ดอกไม้ ก็นำมาใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ แล้วนำไปผึ่งลมหรือตากแดดให้แห้ง จากนั้นแกะออกจากกรอบก็จะได้กระดาษสำเร็จรูปออกมา หากต้องการสีสันและลวดลายที่แตกต่างออกไป ก็นำกระดาษที่ได้มาย้อมสี หรือทำการมัดย้อม จะได้กระดาษสาจากกากต้นตระไคร้ที่สวยงาม

กระดาษสาที่ผลิตด้วยมือจะมีลวดลายที่สวยงามเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ตลอดมานอกจากนั้นกระดาษสายังมีความเหนียวนุ่ม ดูดซึมน้ำได้ดี ทนต่อมอดแมลง จึงมีผู้นำไปดัดแปลงใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นสินค้าติดหนึ่งในสิบของสินค้าหัตถกรรมส่งออกในปี 2534 ทำรายได้เข้าประเทศหลายสิบล้านบาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสาจากกากต้นตะไคร้ได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรพระนคร วิทยาเขตโชติเวช อาจารย์กณวรรธณ์ เอียดนุช หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-8531-2,0-2281-0545

เขียนโดยinfo วันที่ 24/11/20054397 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
คุยกับท่านอธิการบดี

บทสัมภาษณ์อธิการบดี
256 K 512 K 1 M
ระบบ e-Service
ระบบ e-Students
ระบบ e-Knowledge
ระบบ e-Office
ระบบเครือข่าย RMUTP
ฝากประชาสัมพันธ์