ราชมงคลพระนคร
  หน้าแรก
  บทความ - งานวิจัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดไฟล์
  เว็บลิงค์จาก มทรพ.
  ค้นหาข้อมูล

  เกี่ยวกับราชมงคลพระนคร
  สภามหาวิทยาลัย
  สภาคณาจารย์
  สภาวิชาการ
  คุยกับท่านอธิการบดี

  ข้อบังคับ , ระเบียบและประกาศ
  หน่วยงานภายใน
  ข้อมูล มทร.พระนคร
  บุคลากร คณะ สถาบัน สำนัก
  มทร. 9 แห่ง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2552

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554
  แผนแม่บท ICT ปี พ.ศ. 2550-2554
  
การประเมินผล ก.พ.ร
  รายงานประจำปี2548 มทรพ.
  รายงานประจำปี2549 มทรพ.
  รายงานประจำปี2550 มทรพ.
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2550
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2551
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2552
  FTES 2550 (22 ส.ค.51)
  ประกันคุณภาพ QA
  สารคดีสั้นงานประกันคุณภาพ
  ข้อมูลการเงินปี2550 (30ก.ค.51)
  รายงานการประเมินคุณภาพ SAR (ฉบับเต็ม)
  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 ( ตามเกณฑ์ สกอ.)
  รายงานการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2550 (ฉบับ สมศ.)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2550
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มทร.พระนคร วันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 (ฉบับร่าง)

  ปฏิทินการศึกษา 2551

คณะ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีคหกรรม ฯ
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ฯ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
  สำนักวิทยบริการ ฯ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  คลินิกเทคโนโลยี
  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ [UBi]
ข้อมูลของรัฐหมายเลข IP Address
54.83.66.51
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าวสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2552 สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

.

เขียนโดยwebadmin วันที่ 10/02/2009อ่านต่อ 6308 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน ลูกจ้างชั่วคราว กองศิลปวัฒนธรรม
ข่าวสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน ลูกจ้างชั่วคราว กองศิลปวัฒนธรรม


เขียนโดยpamok วันที่ 09/02/2009อ่านต่อ 2288 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
ประชามสัมพันธ์โครงการ "เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 5"
ข่าวนักศึกษาการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา ปีงบประมาณ 2552 โครงการ "เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 5" ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ <<ดาวน์โหลด>>

เขียนโดยcjo วันที่ 06/02/20091541 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ข่าวทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 ในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เขียนโดยcjo วันที่ 04/02/2009อ่านต่อ 2745 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งคนงาน‏
ข่าวสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งคนงาน‏


เขียนโดยpamok วันที่ 04/02/2009อ่านต่อ 2535 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2551‏
ข่าวสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2551‏


เขียนโดยpamok วันที่ 20/01/2009อ่านต่อ 2676 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
หน้า 1 จาก 48 1 2 3 4 > >>
คุยกับท่านอธิการบดี

บทสัมภาษณ์อธิการบดี
256 K 512 K 1 M
ระบบ e-Service
ระบบ e-Students
ระบบ e-Knowledge
ระบบ e-Office
ระบบเครือข่าย RMUTP
ฝากประชาสัมพันธ์