แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
Email
: webmaster@rmutp.ac.th