ราชมงคลพระนคร
  หน้าแรก
  บทความ - งานวิจัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดไฟล์
  เว็บลิงค์จาก มทรพ.
  ค้นหาข้อมูล

  เกี่ยวกับราชมงคลพระนคร
  สภามหาวิทยาลัย
  สภาคณาจารย์
  สภาวิชาการ
  คุยกับท่านอธิการบดี

  ข้อบังคับ , ระเบียบและประกาศ
  หน่วยงานภายใน
  ข้อมูล มทร.พระนคร
  บุคลากร คณะ สถาบัน สำนัก
  มทร. 9 แห่ง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2552

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554
  แผนแม่บท ICT ปี พ.ศ. 2550-2554
  
การประเมินผล ก.พ.ร
  รายงานประจำปี2548 มทรพ.
  รายงานประจำปี2549 มทรพ.
  รายงานประจำปี2550 มทรพ.
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2550
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2551
  ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2552
  FTES 2550 (22 ส.ค.51)
  ประกันคุณภาพ QA
  สารคดีสั้นงานประกันคุณภาพ
  ข้อมูลการเงินปี2550 (30ก.ค.51)
  รายงานการประเมินคุณภาพ SAR (ฉบับเต็ม)
  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 ( ตามเกณฑ์ สกอ.)
  รายงานการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2550 (ฉบับ สมศ.)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2550
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มทร.พระนคร วันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 (ฉบับร่าง)

  ปฏิทินการศึกษา 2551

คณะ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีคหกรรม ฯ
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ฯ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
  สำนักวิทยบริการ ฯ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  คลินิกเทคโนโลยี
  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ [UBi]
ข้อมูลของรัฐหมายเลข IP Address
54.166.146.211
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ดูกระดาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [ Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ] : RMUTP | คณะ | คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ
  หัวข้อ ผู้เขียน ดู ตอบ ตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่
ข้ามไปยังกระดาน:
ตอบล่าสุด - แสดงกระทู้ใหม่ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา( มาแรง - 20หรือมากกว่า )
ไม่มีคำตอบใหม่ - เปิดกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
ลอค - ลอคกระทู้.
ปักหมุด - ปักหมุด.
คุยกับท่านอธิการบดี

บทสัมภาษณ์อธิการบดี
256 K 512 K 1 M
ระบบ e-Service
ระบบ e-Students
ระบบ e-Knowledge
ระบบ e-Office
ระบบเครือข่าย RMUTP
ฝากประชาสัมพันธ์