ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “วิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยายปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

หัวข้องานวิจัย

  • วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นวัตกรรมการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *