งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI – the 9th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

โดยในช่วงค่ำ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยภายในงานมีการแสดงชุด วิรัชสราญรมย์ จากชมรมศิลปะการแสดงราชมงคลพระนคร และการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลจากศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI – the 9th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะเลิศการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายโปสเตอร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *