ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยม จากการประกวด fashion show Young Designer Awards 2018 รวมทั้งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม จากการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชะนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการประกวดด้วย ณ ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *