หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาโท

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใช้เวลาศึกษา 2 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา เปิดสอนเฉพาะภาคสมทบ ดังนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

__________________________________________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration Program (M.B.A)

เปิดรับ 4 แขนงวิชา ดังนี้

 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การเงิน
 • การบัญชี
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง กรณีที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นต้องศึกษารายวิชาและเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 2. มีคุณสมบัติอืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร 39 หน่วยกิต  มีแผนการศึกษาให้เลือกเรียน ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
 1. วิชาเสริมพื้นฐาน
 2. วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
 3. วิชาเฉพาะสาขา จำนวน 9 หน่วยกิต
 4. วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
แผน ข (ศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ)
 1. วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะสาขา จำนวน 9 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
 4. ค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

*ผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ต้องลงทะเบียนและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงจะสำเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน
 1. หลักสูตร Young MBA  เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (โดยประมาณ)
 2. หลักสูตร Executive MBA เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 230,000 บาท (โดยประมาณ)
__________________________________________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) 3 แขนงวิชา ดังนี้

 • อาหารและโภชนาการ
 • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านทาง ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  http://admis.rmutp.ac.th  ระหว่างเดือน ธันวาคม – มีนาคม
 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ระหว่างเดือน ธันวาคม – มีนาคม ทุกวันทำการ (จันทร์-อาทิตย์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  *** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา โทร. 0 2281 9756-8 ต่อ 2305, 2306

__________________________________________________________________________________________

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering Program (M.Eng.)

 • สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
  Sustainable Industrial Management Engineering (SIME)

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัย ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าของเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ และสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน ตัวอย่างรายวิชาเรียน เช่น Product Design and Development, Advanced Engineering Design, Innovation and Entrepreneur, Sustainable Industrial Organization and Management, Sustainable Energy Management, Capital Decisions and Evaluation of the Firm, Sustainable Engineering Economic Analysis.

การรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1  มกราคม ถึง พฤษภาคม สอบคัดเลือกและประกาศผลช่วงเดือนพฤษภาคม เปิดเรียนช่วงเดือนมิถุนายน  ภาคการศึกษาที่ 2  มิถุนายน ถึง ตุลาคม สอบคัดเลือกและประกาศผลช่วงเดือนตุลาคม เปิดเรียนช่วงเดือนพฤศจิกายน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต มี 3 แผนให้เลือกเรียน ดังนี้
แผนที่ 1 ทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาแผนธุรกิจเชิงวิศวกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา วุฒิ วศ.บ., อส.บ., วท.บ. ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
แผนที่ 2 เรียนทฤษฎี ทำวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา วุฒิ วศ.บ., อส.บ., วท.บ. และ คอ.บ. หรือเทียบเท่า ผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.5 (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงสามารถปรับพื้นกับปริญญาตรีได้)
แผนที่ 3 เรียนทฤษฎีและค้นคว้าอิสระ เหมาะสำหรับพัฒนาผู้บริหาร ผู้สืบทอดกิจการ ผู้จัดการฝ่าย และหัวหน้างาน คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผลกาเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  (แผนที่ 2 และแผนที่ 3 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 220,000 บาท เป็นค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม

__________________________________________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Master of Arts (M.A.)

 • สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
  Marketing Communication 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นยุทธวิธี ในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ โดยการเชิญคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารและการตรลาดจากสถาบันการศึกษาชั้นนำมาให้ความรู้ ควบคู่กับการผสานประสบการณ์จากนักสื่อสารการตลาดที่จะมาบรรยายให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคการสื่อสารการตลาดให้ประสบผลสำเร็จ ตัวอย่างรายวิชาเรียน เช่น กลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การจัดการการสื่อสารการตลาด การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ  การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค การจัดการประเด็นและภาวะวิกฤติ เป็นต้น

การรับสมัคร  รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  ผู้สมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครได้ที่  www.grad.mct.rmutp.ac.th  วิธีการคัดเลือก พิจารณาจากใบสมัคร การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์  เวลาเรียน วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 2 – 4 ปีการศึกษา ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต  คือ วิชากลยุทธ์การตลาด  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการตลาด การจัดการการสื่อสารการตลาด สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
 2. วิชาเลือก 15 หน่วยกิต เช่น การรณรงค์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กฎหมาย และจริยธรรมด้านการสื่อสารการตลาด การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น
 3. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  แผน ก. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  หรือ แผน ข. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 140,000 บาท