การประกันคุณภาพการศึกษา

ราชมงคลพระนครได้รับรางวัลประกันคุณภาพ ประเภทดีเด่น 2551-2552

ราชมงคลพระนครได้รับรางวัลประกันคุณภาพ ประเภทดีเด่น 2551-2552

มหาวิทยาลัยได้นำระบบ 5ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้จัดระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในดำเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้นำเกณฑ์การประเมินของคณะภายนอกอื่นมาปรับใช้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทำเป้าหมายคุณภาพและองค์ประกอบคุณภาพ และประกาศให้ทุกคณะนำไปใช้ในการวางระบบคุณภาพของทุกคณะให้มีมาตรฐานเดียวกัน และให้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนได้แก่ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ

 • การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ ได้กำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ดำเนินการควบคุมคุณภาพด้วยการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อกำกับการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ และนำผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมแสดงผลการตรวจสอบด้วยรายงานการประเมินตนเอง มีการประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • การประเมินคุณภาพ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. และมีการเสนอผลการประเมินต่อคณะที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณภาพปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกาศผลการประเมินผลและเรียงลำดับคะแนนสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552 โดย ก.พ.ร.ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ในระดับสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 73 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านประสิทธิผล โดยพิจารณาจากการบริหารมหาวิทยาลัย
 2. ด้านคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ด้านการพัฒนาสถาบันการศึกษา
 4. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จะประเมินจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารงบประมาณ

โดยที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ