วางแผนหลังสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดนัดพบสถานประกอบเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ  ประกอบด้วยกิจกรรมการแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ  การให้บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพ  การทดสอบบุคลิกภาพ โดยกรมการจัดหางาน การทดสอบสุขภาพจิต จากกรมสุขภาพจิต การสาธิตอาชีพอิสระ รวมทั้งโครงการเส้นทางอาชีพอิสระของหน่วยงานเอกชนอื่นๆ  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแนวแนะทางการศึกษาต่อ  การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางการทำงาน  โดยหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  จัดตลาดนัดแรงงานโดยเชิญผู้ประกอบการมารับสมัครและร่วมกับสำนักจัดหางาน   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้านงานและอาชีพและเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
จากการที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงคุณภาพของบัณฑิต  จึงพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตขึ้น  ทราบว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสร้างความพึงพอใจแก่นายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน ดังรายงานที่จัดทำขึ้นทุกปี  ส่วนภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจากการติดตามประเมินผลพบว่าบัณฑิตมีอัตราการมีงานทำสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกปีดังรายงาน