การสำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษาและการขออนุมัติประกาศนียบัตร

ผู้มีสิทธิสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง มีการประยุกต์ใช้วิชาชีพประกอบการทำรายงานในลักษณะภาคนิพนธ์ตามคู่มือที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อผ่านการประเมินผลการเรียนแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวนห้าเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสาขาวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติประกาศนียบัตร

  1. ให้คณะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัย
  2. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น กับมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร ต้องชำระหนี้สินที่มีทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย

การอนุมัติประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลังจากสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค