e-Book (Document Management Made Simple)


ให้บริการบนระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการใช้บริการจากภายนอก จะต้องทำการเข้าระบบ SSL VPN ก่อนเข้าใช้บริการ

รอประมาณ 15 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้า e-Book หรือท่านสามารถ คลิกเพื่อเข้าใช้บริการทันที