Rmutp.ac.th Search

งานทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล


ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งาน cit2010
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
Nationejobs หางาน
วารสารวิชาการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

ฐานข้อมูลงานวิจัย


System Check ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย ฯ

เมื่อฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ หรือหน้าจอให้ใส่ Username และ Password
     เนื่องจากการให้บริการฐานข้อมูลในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS ได้กำหนดให้ใช้บริการผ่านระบบตรวจสอบ IP Address ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกไม่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ตามปกติ ข้อสันนิษฐานประการแรกคือ สถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข IP Address ซึ่งไม่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่จัดให้บริการ ดังนั้น ท่านสามารถตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้นได้ ดังนี้

  1. ตรวจสอบ IP Address ของสถาบันการศึกษาของท่าน (คลิกเพื่อตรวจสอบ IP Address) หากมี IP ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ โปรดทำหนังสือแจ้งหมายเลข IP Address ที่ต้องการเพิ่มในระบบกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. ทดสอบจากเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลได้ โดยเข้าไปที่ URL: (http://site.ebrary.com/validate) หน้าจอจะขึ้นหมายเลข IP Address ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยข้อสังเกตให้นำหมายเลข IP นั้น เปรียบเทียบดูกับ IP Address ของสถาบันการศึกษาของท่านที่สกอ. นำขึ้นไว้ ว่าอยู่ในช่วงเดียวกันหรือไม่
  3. หากไม่มีแสดงว่าสถาบันการศึกษาของท่านมีการเปลี่ยนแปลง IP Address ให้ดำเนินการตามข้อ 2 ต่อไป หากมีและถูกต้องตรงกัน ให้ดำเนินการตามข้อ 4 ต่อไป
  4. ทดสอบโดยการเข้าตาม URL ของแต่ละฐานข้อมูลด้านล่างนี้ และทำการ Capture หน้าจอที่ปรากฎ พร้อมทั้งหน้าจอที่ใช้ทดสอบ IP Address ส่งกลับมายังสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาผ่านทาง e-mail หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้ติดต่อกับผู้ให้บริการต่อไป
เปิดให้บริการ การค้นหาข้อมูลของสำนักหอสมุดทุกมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการ การค้นหาข้อมูลของสำนักหอสมุดทุกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของ มทร.พระนคร ท่านสามารถเข้าผ่านเว็บลิงค์ได้ที่นี่
 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal)
1 ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาจำนวน 9 ฐานข้อมูล ได้แก่

ProQuest

1 Dissertation Abstracts Online (DAO)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 16 ล้านระเบียน


2 HW Wilson
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science  

Go to ISI Web of Knowledge Home

3 ISI Web of Science
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่ครอบคลุม สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 8,500 รายชื่อให้ข้อมูลมากกว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001-2005  

Annual Reviews tagline graphic
4 Annual Reviews
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจา กAnnual Reviews จำนวน 31 ชื่อเรื่องให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ Social Science  

Cambridge Journal Online
5 CJO (Cambridge Journal Online)
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต้ม ให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


6 Springer Link
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมด้านพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral Science), ชีวการแพทย์ (Biomedical and Life Science), ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์(Business and Economics) เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Material Sciences), วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Earth and Environmental Science), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities, Social Science and Law), คณิตศาสตร์ (Mathematics), แพทยศาสตร์ (Medicine) และ ฟิสิกส์(Physics& Astronomy)
 


7 Blackwell Synergy
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาดังต่อไปนี้ --Agricultural and animal Sciences
- Business, Economics, Finance, Accounting, Maths and Stats
- Engineering, Computing and Technology
- Health Sciences
- Humanities
- Law
- Life and Physical Sciences MedicineSocial and Behavioral Sciences
- The Arts
 


8 IFD Newsclip Online
ฐานข้อมูลกฤตภาค ที่รวบรวม ข่าว บทสัมภาษณ ์บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่วางจำหน่ายในประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการติดตามข่าวสารทันสมัย และใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับงานวิชาการ งานวิจัย และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ


2 ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาเฉพาะจำนวน 6 ฐานข้อมูล ได้แก่

ACM logo
1 Digital Library (ACM)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์และวารสารฉบับเต็มทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว หนังสือ และเอกสารการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์และบทความฉบัเต็ม ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน


wwwlexiscom Home
2 LexisNexis at lexiscom
Lexis เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มทางด้านกฎหมาย เริ่มให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1980 รวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกภายในฐานข้อมูลประกอบด้วยบทความ มากกว่า 4 ล้านบทความ จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1,000 แหล่ง Nexis เป็นฐานข้อมูล ที่รวบรวมข่าวสารแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ทั่วโลก3 IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
ฐานข้อมูลวารสารเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น Computer Science, Acoustics, Aerospace, Engineering Education,Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation ข้อมูลมีมากกว่า 12,000 รายการ


ProQuest
4 ABI Inform Complete
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย
1 ABI/INFORM Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 1,600 รายชื่อ ซึ่งในจำนวนนี้ให้ข้อมูลฉบับเต็มรูปแบบ(FullText) ไม่น้อยกว่า700รายชื่อ
2 ABI/INFORM Trade & Industry ให้ข้อมูลด้านการค้า อุตสาหกรรม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์
3 ABI/INFORM Dateline ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นทางด้านบริหารธุรกิจ
 


5 ScienceOnline & ScienceNOW
ของ AAAS (American Association for the Advancement of Science) ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Diseases, Chemistry, Geophysic/ Geochemistry และ Geophysics
 

American Chemical   Society
6 ACS + ACS Archives
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิศวเคมี(Applied Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ(Biochemistry/Biotechnology) เคมี(Core Chemistry) เคมีอินทรีย์(Organic Chemistry) เภสัชศาสตร์(Pharmaceuticals) พอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์(Polymer and material Science)


SAGE
7 SAGE eReference

SAGE 
8 Scitopia 
เว็บที่เสมือนประตูการสืบค้นเพียงแห่งเดียวที่สามารถค้นคืนข้อมูลทางวิชา เช่น บทความงานวิจัยจากวารสารคุณภาพ เอกสารทางเทคนิคจากการประชุมวิชาการ สิทธิบัตร รวมไปถึงเอกสารจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา รวมกันมากกว่า 3 ล้านเอกสารให้ข้อมูลย้อนหลังถึง 150 ปี ในสาขาที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก 15 สมาคมชั้นนำอันได้แก่
- Acoustical Society of America
- American Geophysical Union
- American Institute of Aeronautics and Astronautics
- American Institute of Physics
- American Physical Society
- American Society of Civil Engineers
- American Society of Mechanical Engineers
- American Vacuum Society
- Audio Engineering Society
- The Electrochemical Society
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers
- Institute of Physics Publishing
- Optical Society of America
- Professional Engineering Publishing
- The Royal Society
- Society of Automotive Engineers
- Society for Industrial and Applied Mathematics
- SPIE


สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | statistic | แผนที่
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
E-mail : noc@rmutp.ac.th

Website มหาวิทยาลัย Update ใหม่แล้ว สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/