Rmutp.ac.th Search

งานทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล


ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งาน cit2010
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
Nationejobs หางาน
วารสารวิชาการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร "เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู" (13/11/2552)

คระครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดอบรมชุดวิชาชีพครู

ตามมาตรฐานความรู้เเละประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา

 

ในมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

อบรมในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2552  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2552

(หยุดวันที่ 5 ธันวาคม 2552)

รวม 6 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น - 17:15 น

สนใจสมัครเข้ารับการอบรม และ ชำระเงินค่าสมัคร (2,100 บาท)

ภายในวันที่ 7 พฤษจิกายน 2552 ถึงวันที่ 14 พฤษจิกายน 2552

ณ. ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 2

ติดต่อสอบถาม  โทร 02-282-9009 ถึง 15 ต่อ 6101 , 6102 , 6103 , 6104

(ในเวลา 9:00 น. - 16:30 น.)

เขียนโดย Webmaster

สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | statistic | แผนที่
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
E-mail : noc@rmutp.ac.th

Website มหาวิทยาลัย Update ใหม่แล้ว สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/