Rmutp.ac.th Search

งานทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล


ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งาน cit2010
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
Nationejobs หางาน
วารสารวิชาการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เปิดรับสมัครอาจารย์ปริญญาเอก (16/06/2552)

           คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 

           เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดทำโครงการสอน ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ทดลองและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

        -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชนทุกสาขา  

           ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
           เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่    22-26 มิถุนายน 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-9009 ถึง 15 ต่อ 6870-1 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์  www.mct.rmutp.ac.th

 

เขียนโดย Webmaster

สงวนลิขสิทธิ์ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | statistic | แผนที่
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
E-mail : noc@rmutp.ac.th

Website มหาวิทยาลัย Update ใหม่แล้ว สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/