ราชมงคลพระนคร จัดอบรมการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง(VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย

Posted Posted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง(VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย […]

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ”

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน […]

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้า 24 รางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและแกะสลักในงาน “Food & Hotel Thailand 2019”

Posted Posted in News

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food […]

ราชมงคลพระนคร เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิจัย ร่วมกับ Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]