มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร สร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กรในโครงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานนักศึกษา”The Debut project”ครั้งที่5

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานในรายวิชาโครงงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ครั้งที่5 (The Debut Project 5) โดยจัดแสดงผลงานกว่า 150 ชุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สมัยนิยม” ที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาและเอกลักษณ์ต่างๆมารวมอยู่ภายใต้เครื่องแต่งกาย ที่สะท้อนความเป็นไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา รอบ2 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินรับสมัคร (รับตรง) รอบ 2 ระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถรับใบสมัครได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพระนครเหนือ คุณวุฒิที่รับสมัคร (รับตรง) รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถรับใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตพระนครเหนือ คุณวุฒิที่รับสมัคร (รับตรง) รอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะบริหารธุรกิจ สามารถรับใบสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร คุณวุฒิที่รับสมัคร (รับตรง) รอบ 2 คณะบริหารธุรกิจ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถรับใบสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตเทเวศร์ คุณวุฒิที่รับสมัคร (รับตรง) Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ครั้งที่ 2

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร สร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กรในโรงการ จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการ ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ด้วยศูนย์ภาษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone ตั้งแต่วันที่อบรมถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และบุคลากร ปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมรวม ๓๐๐ คน Continue Reading →

พิธีไหว์ครู ปวช. มทร.พระนคร ปีการศึกษา2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร จัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมD-Hall ศูนย์เทเวศร์ [/su_custom_gallery]

พิธีเปิดโครงการ เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา“เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558

ประกาศผลคัดเลือกการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/home/new.php?cid=5&info=100 การประกาศที่ผ่านมา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558