คณะสื่อสารฯ จัดโครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการดีเจวัยทีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ” และมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทต่างๆ” พร้อมทดลองการเป็นดีเจผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง หรือ KUST โดยมี ท่านอธิการบดี Professor PENG Jinhui, Professor Dr. CHENG Heming รักษาการประธานคณะกรรมการวิชาการ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการหารือกันถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยเบื้องต้นทาง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง จะส่งอาจารย์และนักศึกษาด้านความปลอดภัยอาหารจำนวน 22 คน มาอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-28 มกราคม 2561 รวมถึงได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้า นอกจากนี้ยังทั้ง Continue Reading →

โครงการตลาดนัดนักศึกษา“RMUTP MARKET”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดนักศึกษา“RMUTP MARKET” จัดโดยชมรมผู้ประกอบการในสังกัดองค์การนักศึกษาของราชมงคลพระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การซื้อขาย การผลิต การจำหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและมีรายได้พิเศษระหว่างที่กำลังศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม” ณ บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน ระยะที่ 1 เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพิ่มพูนความรู้และผลักดันให้การทำงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้างานการเงินและพัสดุ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

“เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์ลดใช้พลาสติก-โฟม

ดาวน์โหลด ใบสมัครประกวดคำขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชูนโยบาย “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม แนะนำภาชนะมาใส่อาหารช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 56 ล้านใบต่อวัน เป็น 61 ล้านใบต่อวัน เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี Continue Reading →

นักศึกษา 9 คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดโดยชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 2202 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ Continue Reading →

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ในงานจัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ถวายแด่ พระภัทรามหาราช (รัชกาลที่9) พร้อมร่วมร้องเพลงมงคลแห่งพระราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ชาติ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Ritsumeikan University Department of Architecture and Urban Design College of Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง Cyber Security and Cloud Computing Security ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารอเนกประสงค์ ราชมงคลพระนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน และการป้องกันความเสียหายที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Monjur Ahmed, a Continue Reading →

การเสวนา Start Up Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจดี เริ่มต้นดี สำเร็จง่าย”

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการเสวนา Start Up Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจดี เริ่มต้นดี สำเร็จง่าย” เพื่อให้ความรู้ในการทำธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ มาให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจำนวน 3 ท่าน คือ “คุณณัชพล Continue Reading →