สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชูนโยบายสนับสนุนกีฬามวยโดยมอบ ทุนการศึกษา เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ เป้าหมายในการแข่งขันกีฬาต่อสู้จะรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทอง หลังทำสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน และส่งมอบให้กับผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผศ.อำนาจ Continue Reading →

การประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยากรในการบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นม. ในกำกับของรัฐ สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงาน กรณีศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905  โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 56 คน เดินทางไปยังพื้นที่แปลง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและปฏิบัติหน้างาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง1 สำนักงานอธิการบดี  

ราชมงคลพระนคร มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 145,000 บาท ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

ราชมงคลพระนคร ขับเคลื่อนการศึกษาลงนาม 5 สถาบัน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอนรำไทยแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.อลิสรา สุริยสมบูรณ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

ราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Corner) พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้ผ้าประดิษฐ์จากผ้า ฝีมือนักศึกษา พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีผู้ประกอบการหน้าใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีการสร้างกลไกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ได้จัดอบรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start Up) เน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้ว และล่าสุดในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานของสถานประกอบการ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป Continue Reading →