อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ ฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society วันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร สมัครเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2665 3777 ต่อ 6644 (วันและเวลาทำการ)

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ ณ หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร-วัดเทวสังฆาราม-ชมเมืองมัลลิกา-วังบางขุนพรหม-นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนครอาวุโส เปิดเผยว่า ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมกิจกรรมประจำปี 2561 ในโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2 ประกอบด้วย กิจกรรมชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ จ.กาญจนบุรี และเดินทางผ่านกาลเวลา Continue Reading →

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คนจากทั่วประเทศมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ Continue Reading →

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 Continue Reading →

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพทำงานเป็น รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

หารือความร่วมมือยูเออี (UAE) กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมหารือความร่วมมือยูเออี (UAE) ครั้งที่ 2 กับพณฯท่าน ซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย Mr. Siddig Elmahdi Mr. Sultan Alkaabi และ Dr. Pierrot S. Attidekou ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Clean Technology and Continue Reading →

การอบรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดในการปฎิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างเสริมจิตสำนึก ค่านิยมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต อันส่งผลให้การบริหารจัดการสู่องค์กรมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยช่วงเช้า ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 (ITA)” และ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก “19 ธันวา อาภากร”

วันนี้ (วันที่ 19 ธันวาคม 2559) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ยังเปิดเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)     Continue Reading →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบริการวิชาการแก่สังคม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 60 ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงศิลป์ จ.สุพรรณบุรี