อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1

สำนักประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายพงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดยชมรมคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป โดยมีนายสุพัฒน์ ลักษณา เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้นำเยี่ยมชม ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน คือ 1.ลานสนุกคิด ให้ผู้ชมวิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต 2.เลือกทางเดิน เป็นการแสดงภาพรวมปัญหาทุจริตประเทศไทย 3.เมืองแห่งมนต์ดำ Continue Reading →

กฟผ. หนุนนักวิจัยมทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย ได้ร่วมประชุมกับ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่( อวม.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินโครงการวิจัยที่ฝ่าย อวม. กฟผ.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง “E8-Power Buoys”ทุ่นลอยน้ำสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้าของท่าเรือโดยสารเลียบคลอง แม่น้ำและเป็นแนวบังลดความแรงของกระแสน้ำขนาดพิกัด 3 KW งบประมาณ 15,432,084 บาท มีดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัย และ โครงการวิจัยเรื่อง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บ.ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจด้านธุรกิจค้าปลีก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของบริษัทฯ เพื่อสร้างทีมบุคลากรด้านไอที ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

เยี่ยมชมและกำหนดแนวทางในการจัดทำ MOU วังช้างอยุธยาแลเพนียด

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวังช้างอยุธยาแลเพนียดเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร กับ วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณลายทองเหรียญ มีพันธ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยาแลเพนียด และ คุณอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลเพนียด เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยทำให้นักศึกษามีเวทีอนุรักษ์และดูแลช้างซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติและมีพระคุณหลายเรื่องกับคนไทย ณ วังช้างอยุธยาแลเพนียด ริมถนนป่าโทน ข้างคุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับเกษตรดิจิทัลยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด Continue Reading →

ราชมงคลพระนครให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms.Lui Jihong และ Ms.Luo Lijuan ผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 5 ทุน ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลาง และ 9 คณะสามารถใช้งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา (ระบบ AT CODE) บันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี

(ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 30 เมษายน 2561) แจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 —————————————————— #สิ้นสุดการชำระเงินวันที่31พฤษภาคม2561 – สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561 #เท่านั้น – สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ไลน์กลุ่มของแต่ละสาขาวิชา รายละเอียด https://goo.gl/ELW9c5

เจรจาหารือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Andris Stelbovics, Pro-Vice Chancellor และ Prof. Kevin Fynn, Head of School of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Science and Engineering จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกัน Continue Reading →