ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี 1. ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย 2. ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์สุภัทรา Continue Reading →

มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้

ต้อนรับฑูตสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับนางชวา ซิว ซัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงรับรอง บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย หวังดันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พัฒนางานบริการวิชาการระดับชาติ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และได้มีโอกาสพบปะ Mr.John Abbott ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเชลล์สำนักงานใหญ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยพัฒนา และผู้แทนพันธมิตรของเชลล์ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 Continue Reading →

พัฒนาบุคลากร-นศ. สู่อุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MOU มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา บุคลากรและการวิจัยหวังตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี    ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.สุภัทรา กล่าวว่า ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ กับสจล. Continue Reading →

อธิการบดีแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีแด่ นายประเสริฐ บุญเรือง ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

จิตอาสา        

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพระนคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และสอนการประดิษฐ์กระเป๋าเงินจากกล่องนม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ภายใต้โครงการ “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต” ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กรุงเทพ (เมื่อเร็วๆนี้)