ราชมงคลพระนคร ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนักศึกษาชั้นปี 2 ทีม Brain Storm Secrets ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ (CRU Robot Games) ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 “การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค AEC เยาวชนทำได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้ทีม Brain Storm New Blood Continue Reading →

บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้า และผลิตภัณฑ์ไหมไทย กับ กรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานงานผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม Continue Reading →

นักเตะลูกหนัง-นักกีฬาตะกร้อ ราชมงคลพระนคร คว้าตั๋วเข้ารอบมหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งทัพนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” มีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขันคือ “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ” หรือ”Sports for Opportunities,Life, and Friendship” มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า114 สถาบัน ร่วมชิงชัย 320 เหรียญทอง ใน 27ชนิดกีฬา ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก การแข่งขันรอบคัดเลือก จัดแข่งขันทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเป็นตัวแทนโซนกรุงเทพเพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบมหกรรม Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมมือ โรเบิร์ต บ๊อช บริษัทอันดับ 1 ด้านระบบแมคคาทรอนิค พัฒนาการศึกษาสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและการบริการชั้นนำของโลกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสอดคล้องกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ความร่วมมือในเบื้องต้นจะเป็นการเปิดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่โรงงานของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงความของการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันสถานประกอบการจะได้บุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามลักษณะงานและทำงานได้ทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน    และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร สาธิตทำกระทง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเชิญเข้าร่วมจัดงานพิธีลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย และสาธิตการประดิษฐ์กระทงให้แก่ชาวต่างชาติและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ถนนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม  

นักศึกษาสื่อสารมวลชนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ผลิตหนังสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

สื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร ผงาด! โกอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ผลิตหนังสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 ราย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ “18th ASEAN-Korea Future-Oriented Youth Continue Reading →