ราชมงคลพระนคร แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์” ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับฟังการบรรยายจากผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส พร้อมทั้งเข้าชมการออกอากาศสดรายการข่าว ช่วงจับสัญญาณเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณสิริมา ทรงกลิ่น ผู้ประกาศข่าว ถึงประสบการณ์และวิธีการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

คณะสถาปัตย์ฯ หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ LPN

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด (ลุมพินีคอนโด) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ท่าน รศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส Continue Reading →

เตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปี 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ บูรณาการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานร่วมการเปิดโครงการและยังมอบทุนสนับสนุนการจัดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยสามารถคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจมาออกบูธ จัดจำหน่ายจริง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ ในการทำธุรกิจร้านค้า พร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด Continue Reading →

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา, พันตำรวจโทหญิง ปัทพรรณ กำจัดภัย, อ.วิชิต แย้มยิ้ม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืนต้านคอร์รัปชั่น

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร หนุนนโยบายรัฐ – ประกาศจุดยืนต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงการประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังและยังไม่สามารถแก้ได้อย่างจริงจัง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและตอบสนองนโยบายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงานของหน่วยงานในทุกมิติ นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม รวมถึงร่วมสนับสนุนให้เยาวชนโตขึ้นไม่โกง และช่วยนำพาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ “การแสดงเจตจำนงสุจริต Continue Reading →

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณคำรณ สุธีระวงศ์ อดีตผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย และที่ปรึกษาด้านธุรกิจบริษัทชั้นนำอีกมากมาย และคุณพิจักษณ์ สุระชาติ ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานตลาดนัดสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

คณะสถาปัตย์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น  นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ Odop เพื่อรองรับ การ mou. และแนวทางการของบประมาณจาก jica ฯลฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือ บ.เอกชนพัฒนาการศึกษาไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มขึ้นและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร