งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” โดย คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ บริษัทไอบีเอ็ม จำกัด, คุณวิเศษ วิศิษฎิ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรม จำกัด, ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน Creative Academic School for life long learning และคุณไกรทส Continue Reading →

RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ

ชมรมดนตรี ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดวงดนตรี RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยได้รับความสนใจจาก บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวด โดยผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : วงสำลีฯ จากการรวมตัวศิลปินอิสระ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท Continue Reading →

สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 18-20 มกราคม 2561

รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ : นายณรงค์ชัย แสงอัคคี โรงเรียนระโนดวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเอกวิตย์  วาระโก โรงเรียนสตรีศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสาวภาคย์  แก้วชาย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (วมว.ม.ทักษิณ) รางวัลชมเชย 12 รางวัล : นายวรระชัย  ลี่แตง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ Continue Reading →

งานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร ช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี Continue Reading →

งานแถลงข่าวโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสิ่งทอสู่ผู้ประกอบการชุมชน OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากลแบบครบวงจร โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue Reading →

นักศึกษา ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561”

นายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” และรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าพบนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล