อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุภาพร แช่มช้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16–19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 7504 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี ศูนย์พณิชยการพระนคร

19 พฤษภาคม วันอาภากร

เมื่อวันที่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร สำหรับในปีนี้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีอายุครบรอบ 42 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 2519 Continue Reading →

เปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศภูฏาน รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงโดยผู้นำค่ายจากประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมโบตานีบีช Continue Reading →

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดแสดงผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ผู้พร้อมพูดคุยกับนักศึกษาเจ้าของผลงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา” ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์การใช้สื่อต่างๆ อย่างเท่าทันและถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร  

ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีคุณหญิง พวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีคุณอภิม ผู้พิทักษ์ กรรมการมูลนิธิฯ และคุณปวีณา นนทะภา อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิดังกล่าวร่วมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งชมรมของมูลนิธิพอเพียงเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกคำว่า จิตอาสาอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1

สำนักประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายพงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดยชมรมคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป โดยมีนายสุพัฒน์ ลักษณา เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้นำเยี่ยมชม ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน คือ 1.ลานสนุกคิด ให้ผู้ชมวิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต 2.เลือกทางเดิน เป็นการแสดงภาพรวมปัญหาทุจริตประเทศไทย 3.เมืองแห่งมนต์ดำ Continue Reading →

กฟผ. หนุนนักวิจัยมทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย ได้ร่วมประชุมกับ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่( อวม.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินโครงการวิจัยที่ฝ่าย อวม. กฟผ.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง “E8-Power Buoys”ทุ่นลอยน้ำสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้าของท่าเรือโดยสารเลียบคลอง แม่น้ำและเป็นแนวบังลดความแรงของกระแสน้ำขนาดพิกัด 3 KW งบประมาณ 15,432,084 บาท มีดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัย และ โครงการวิจัยเรื่อง Continue Reading →