อธิการบดี ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา” เป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” เป็นชื่อมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของพวกเราทุกคน โดยขับร้องร่วมกับศิลปินนักร้องคุณภาพแห่งวงการ อดีตศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร อาทิ คุณวินัย พันธุรักษ์ หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งวงดนตรี ดิอิมพอสซิเบิ้ล, คุณนรีกระจ่าง คันธมาศ เจ้าของบทเพลงไพเราะหวานหู เดียวดายกลางสายลมและอื่นๆ อีกมากมาย, คุณปัณณวัชร์ Continue Reading →

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ภายในบทเรียนมีเนื้อหา สื่อมัลติมีเดีย และแบบฝึกหัดใหัผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการ โดยไม่มีโฆษณาใดมารบกวนการเรียนทั้งสิ้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์  http://english.rmutp.ac.th เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษนี้พัฒนาโดย ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรญาณสาสมาธิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญาณสาสมาธิ รับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในการนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมืออาชีวะ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ภายใต้เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2560 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตนักศึกษาไทยให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ในบริบทประเทศไทย 4.0 และในอนาคตจะมีการลงนามระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจะพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

ราชมงคลพระนคร รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว!!

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำทับผู้บริหารบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนางรัชนี เจริญนาค ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและงบประมาณ และนายกัมปนาท ดาวเรือง ผู้อำนวยการส่งมาตรฐานงบประมาณ 2 บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมจัดอภิปรายหัวข้อ ความต้องการใช้บัณฑิตในยุคประเทศไทย Continue Reading →

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม หรือ บันทึกเป็นภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ มาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถาม หรือ บันทึกเป็นภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ตัวอย่างใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม Continue Reading →

นศ.ราชมงคงมลพระนคร ปิ๊งไอเดียสร้างระบบอาคารประหยัดพลังงาน คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ปี 60

“จากสภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันจึงทำให้เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการสร้างอาคารใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดและการจัดการด้านพลังงานของอาคารแบบยั่งยืน ดังนั้นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงปัญหาในปัจจุบัน จึงสร้าง“ระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ” (อาคารสีเขียว 4.0) ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีมาก จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ถือเป็นการการันตีผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าว ด้านว่าที่ร.ต.อภินันท์ สุทธิสม  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในทีมคิดระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ กล่าวว่า Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือ ปริญสิริ พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การบูรณาการงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท ปริญสิริฯ ได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท ซึ่งมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

โครงการพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop” เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist และคุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Brand Management Office จากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความหลากหลายด้านบรรจุภัณฑ์มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ Continue Reading →

สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชูนโยบายสนับสนุนกีฬามวยโดยมอบ ทุนการศึกษา เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ เป้าหมายในการแข่งขันกีฬาต่อสู้จะรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทอง หลังทำสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน และส่งมอบให้กับผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผศ.อำนาจ Continue Reading →