ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบแจกกว่าล้านบาท  “ให้นศ.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ – เรียนดี – กิจกรรมเด่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนเรียนดี Continue Reading →

ราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ยุคประเทศ 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโนบายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ CP Retailink จัดโครงการ THE NEXT GEN

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงโครงการ THE NEXT GEN ว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ CP Retail ink จัดโครงการ THE NEXT GEN ซึ่งมีนักศึกษาราชมงคลพระนครเข้าแข่งขัน โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ระหว่างเรียนเข้ามาประยุกต์ในการแข่งขันจนสามารถชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และผู้ชนะสามารถเข้าทำงานกับทางบริษัทได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้จะจัดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกที่จะนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปั้นเว็บไซต์ S-Curve Hub ศูนย์กลางธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Hub) ผลักดันธุรกิจ Startup เติบโตอย่างยั่งยืน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเทศไทยมีนโยบายผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (S-curve) ซึ่งมีเป้าหมายในการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และผลักดัน 5 Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

“ราชมงคลพระนคร” รับน้องสร้างสรรค์

เกณฑ์การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2560 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง พร้อมตั้งนโยบายจัดทำหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Creative Activity Lists for Freshmen 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยครั้งนี้ได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1,300 เล่ม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียน 300 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 2 จัดโดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ คม Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 -9มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข และมุ่งแสวงหา สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย   Continue Reading →

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ได้เข้าอบรมไปแล้ว และ เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมครั้งที่แล้ว โดยจะอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เรื่อง ในเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  สมัครเข้าอบรมได้ที่  แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม Continue Reading →

คหกรรมฯ คว้า 5 เหรียญ การแข่งขันแกะสลักในงาน THAIFEX 2017

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2017 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เหรียญทอง รายการ Fruits Continue Reading →