ราชมงคลพระนครได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวขอบคุณและปิดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพจากภายนอกและภายใน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องLearning space รวมถึงสัมภาษณ์กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์) รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์สกอ. กล่าวถึงสรุปผลการประเมินว่า Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี การรีไซเคิลวัสดุและกากของเสียอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ (รีไซเคิล) และกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์จากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกการวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธีรพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ Continue Reading →

สถาปัตย์ ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG จัด Workshop ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การออกแบบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ HAPPY NEW YEAR Gift Box โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดระบบการรับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Thai university Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับนักศึกษา 4 รอบ คือ 1.การรับด้วย Portfolio 2.รับสมัครแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 3.รับตรงร่วมกัน 4. รับตรงอิสระ ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02 665 3777 ต่อ 6302-9 Continue Reading →

หนุ่มบริหาร-สาวศิลปศาสตร์ คว้า RMUTP Freshmen 2017

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดงาน RMUTP Freshmen 2017 และนิทรรศการแสดงผลงาน “เพชรราชมงคลรุ่น 13” โดยเดินชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดการแสดงชุด Diamond 13, การแสดงชุด Shine your light นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวด “RMUTP Continue Reading →

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (Workshop : Implementation Step)” เป็นวันที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชีฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวงเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม” ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) อีกทั้งในวันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กว่า 60 คน ร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

น้ำหวาน Miss Deaf Word 2017 รับโล่ยกย่องผู้พิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมีผู้บริหารของคณะเข้าร่วม วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมฯ คว้า 20 รางวัลการแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก งาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25 : The 25th International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค Continue Reading →