เสวนาครัวไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการนำเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมมาแปรรูปเป็นเบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ ให้เข้ากับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการพัฒนาคุณภาพเหล่านี้สามารถนำมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล การบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็ก เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อเร็วๆ Continue Reading →

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ครั้งที่ 23

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ ครั้งที่ 23 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ต้นบอนเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ พบได้ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งก้านบอนมักถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ ส่วนหัวบอนจะมีแป้งอยู่ปริมาณมาก และมีสารที่ก่อให้เกิดการการคัน Continue Reading →

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. โดยได้รับเกียรติจากคุณวรพต กอวิไล และคุณรวีวัลย์ แสงจันทร์ มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ชูการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ผลักดันงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน ซึ่งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนั้นมหาวิทยาลัยตระหนักถึงนโยบายข้างต้น จึงร่วมกับกองทัพบก, Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย, Continue Reading →

ต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์จาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) ประเทศเยอรมนี

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) ประเทศเยอรมนี นำโดย Prof. Manfred Kiesel Prof. Rainer Wehner และ Ms. Laura Seitz โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี Continue Reading →

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน Industry 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Festo Didactic Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน Industry 4.0 Technology พร้อมชมการสาธิตบนรถ Expotainer และชุด Robotic ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับ คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสมัครสอบ และบริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกทุกพื้นที่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

ราชมงคลพระนคร แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์” ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับฟังการบรรยายจากผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส พร้อมทั้งเข้าชมการออกอากาศสดรายการข่าว ช่วงจับสัญญาณเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณสิริมา ทรงกลิ่น ผู้ประกาศข่าว ถึงประสบการณ์และวิธีการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

คณะสถาปัตย์ฯ หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ LPN

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) จำกัด (ลุมพินีคอนโด) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ท่าน รศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส Continue Reading →