ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพฯ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียน กิจกรรม และมีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลพระราชทาน ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ ถือเป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงยินดีพระราชทานรางวัลให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา มทร.ทั้ง 9 แห่ง โดยมีทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ Continue Reading →

งาน “วัฒนธรรมในงานมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี การทำขนมชุดทอง การทำของชำร่วยจากใจ การรำอวยพรในงานมงคล การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการวางแผนทางการเงิน เป็นการจัดการอบรมแบบครบวงจร เหมาะแก่ผู้ที่กำลังจะจัดงานมงคล รวมทั้งบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพร้อมฝึกอบรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง และการเพนท์สีครามจากธรรมชาติบนผ้าฝ้าย ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อน “สังคมไร้เงินสด” สนองนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 โชว์ศักยภาพสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital biz พัฒนาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพรองรับการทำงานในสถานประกอบการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า Continue Reading →

ชม ชิม ช็อป ในงาน Cashless Market จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ (Cashless Society) จัดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้า Organic ภายใต้ชื่อ Cashless Market โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมี อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากวัตถุดิบที่เป็น Organic มาจำหน่าย ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้คือการแสกน QR Continue Reading →

การบรรยายเรื่อง คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชนจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรในยุค disruption

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดเสวนาปริทัศน์ โดยได้รับเกียรติจากรศ.จุมพล รอดคำดีประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.และอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายเรื่อง “คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชนจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรในยุค disruption” เพื่อทราบถึงทิศทางการของสื่อมวลชนในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่สู่ยุค 4.0 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากว่า 20 คน จากสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18 -31 มกราคม 2561 โดยได้หารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” โดย คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ บริษัทไอบีเอ็ม จำกัด, คุณวิเศษ วิศิษฎิ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรม จำกัด, ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน Creative Academic School for life long learning และคุณไกรทส Continue Reading →