ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2561

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของศูนย์การจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตร “Digital Transformation for Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for Digital University” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Digital University อย่างเป็นรูปธรรม โดยช่วงเช้าเป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง มีอ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาศูนย์ GEMC มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ณ Continue Reading →

ติดตามความคืบหน้า “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” จากประเทศฟินแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Harri Melin Vice Rector, Mr.Pekkka Saavalainen CEO, Ms.Mirka Gustaffson และ Ms.Outi Stuber จาก University of Tampere เพื่อติดตามผลการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course-University Pedagogy) และหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยต่อไป Continue Reading →

เปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1” ของสถาบันจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยมีบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จในหลักสูตรส่งเสริมวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คหกรรมฯคว้า 10 รางวัล การแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 10 รางวัล การแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผลรางวัลทั้งหมด ดังนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คว้า Continue Reading →

ชมรมศิลปะการแสดง และนักศึกษา ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร

ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร รางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และนางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ ประจำปี 2561

ราชมงคลพระนคร MOU บริษัทดีไซน์ฯ พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีไซน์ ธูร แอคซีลีเลชั่น จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร ได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) ที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม การจัดการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ บริษัทดีไซน์ฯ ยังได้บริจาคโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

วิทยุราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล” จัดโดย สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM.90.75 MHz ซึ่งมีดีเจชื่อดัง คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การจัดรายการ รวมถึงแนะนำการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับรายการ และเทคนิคการพูดและการใช้น้ำเสียงในการจัดรายการให้ดึงดูดผู้ฟัง เพื่อพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบ ในการจัดรายการวิทยุที่มีผลต่อสังคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร Continue Reading →

การอบรม “อาหารไทยดั้งเดิม” สูตรต้นตำรับโชติเวช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมทักษะเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” ผัดไทย & ม้าฮ่อ สูตรต้นตำรับโชติเวช เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้การทำอาหารไทย แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปสร้างรายได้เสริม พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการอาหารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์