ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือน้ำปานะ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตั้งจุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร “พาน้องทำดี ถวายในหลวง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจิตอาสา “พาน้องทำดี ถวายในหลวง” ชวนนักศึกษา 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มาเป็นจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและในพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่บัดนี้ Continue Reading →

คณะคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่วัฒนธรรมในต่างแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ให้ดำเนิน การสาธิตและสอนการทำขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนชาวไทยในแคนาดา ณ โรงเรียนสอนทำอาหารและโภชนาการ Canadian School of Natural Nutrition,BC ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมเผยแพร่ ผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ Continue Reading →

เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms. Moira Hagenson, General Manager, International จาก Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการอบรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วม โดยมีพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู พิธีมอบทุนการศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 ในช่วงบ่าย รศ.สุภัทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day โดยมีการแจ้ง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับรร.ทรายทองวิทยา ส่งเสริม–พัฒนา ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับนายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ศูนย์การจัดการความรู้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดจัดการความรู้ ด้านการวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา ดำเนินโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ ผักไฮโดรโปนิก และทุนอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” จากวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์กิตติพงษ์ Continue Reading →