ราชมงคลพระนคร คว้าแชมป์เปตอง โอเพ่น ครั้งที่ 1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และความสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และลดความเครียดจากภารกิจหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ขึ้น และหวังว่านักกีฬาจะนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ Continue Reading →

การประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM RMUT+2) โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการเปิดประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบแจกกว่าล้านบาท  “ให้นศ.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ – เรียนดี – กิจกรรมเด่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนเรียนดี Continue Reading →

ราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ยุคประเทศ 4.0 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโนบายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ CP Retailink จัดโครงการ THE NEXT GEN

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงโครงการ THE NEXT GEN ว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ CP Retail ink จัดโครงการ THE NEXT GEN ซึ่งมีนักศึกษาราชมงคลพระนครเข้าแข่งขัน โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ระหว่างเรียนเข้ามาประยุกต์ในการแข่งขันจนสามารถชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และผู้ชนะสามารถเข้าทำงานกับทางบริษัทได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้จะจัดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกที่จะนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

กระทรวงดิจิทัล จับมือราชมงคลพระนคร ตั้งฮับดิจิทัล ประตูเชื่อมโลกธุรกิจ ผลักดัน Startup เติบโตอย่างยั่งยืน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปั้นเว็บไซต์ S-Curve Hub ศูนย์กลางธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Hub) ผลักดันธุรกิจ Startup เติบโตอย่างยั่งยืน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเทศไทยมีนโยบายผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (S-curve) ซึ่งมีเป้าหมายในการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และผลักดัน 5 Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

“ราชมงคลพระนคร” รับน้องสร้างสรรค์

เกณฑ์การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2560 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง พร้อมตั้งนโยบายจัดทำหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Creative Activity Lists for Freshmen 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข Continue Reading →