ราชมงคลพระนคร MOU 5 สถาบันการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนวิชาการผลิตบัณฑิตคุณภาพ

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนทวีธาภิเศก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์โควตานักเรียนจาก 5 สถาบันการศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

อาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) จากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.เรียนดี มอบทุนกว่า 1.7 ล้านบาท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มอบทุนการศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ปีนี้มีผู้รับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 156 ทุน รวม 1,708,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2560

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจหนานหนิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจอาหารไทย เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารไทยให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาจำนวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ สาธิตการทำสวนขวด ระบบปิด (Closed Terrarium) โดยทีมสาธิตจากงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช  ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017 Continue Reading →

“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ ราชมงคลพระนครปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 28 คน ได้แก่ 1) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

การถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร”

กองสื่อสารองค์กร นำทีมงานเข้าถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร” โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) และนักศึกษาร่วมถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีที่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  

หารือทุนออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย และคุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue challenge) ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี