มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 61 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp โทร 02-669-3777 ต่อ 6409

ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ โดยมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

“วิชาการดี…พี่สอนน้อง” โครงการถ่ายทอดความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการชมรมวิชาการ RMUTP “วิชาการดี…พี่สอนน้อง” โดยได้รับเกียรติจาก อ.กวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกออกแบบ บริษัท แอ๊ดดา ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย และนางสาวภาวนา ทิมผ่องใส ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง วัสดุศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจในบทเรียนอย่างชัดเจน ก่อนเข้าสู่สนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 Continue Reading →

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาจาก 9 มทร. เข้าร่วมการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชา ทรงคุณค่าราชมงคล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเชิงวรรณศิลป์และวาทศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าและผศ.อํานาจ เอี่ยมสําอางค์ ประธานอนุกรรมการการประกวดสุนทรพจน์ 9 ราชมงคลเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

นักศึกษาสิ่งทอฯ ร่วมรับฟังการบรรยายการออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับเกียรติจากพี่ส้มโอ นักออกแบบชุดตุ๊กๆ หน้ากากนักร้อง จากรายการ DIVA Thailand Makeover เข้าบรรยายเพื่อเสริมข้อมูลขนาดสัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบแฟชั่นให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับความรู้และประสบการณ์จากมืออาชีพ สามารถทำให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดใช้งานให้กับวิชาชีพด้านการออกแบบต่อไป

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WINTEC ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 1. Mr. Jason Matangi – International Director, WINTEC 2. Mr. Girish Nair – International Business Development Director, WINTEC Continue Reading →

ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร คว้า 11 รางวัล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และได้คะเเนนรวมเป็นอันดับ 3 จาก 11 หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล จากการแข่งขันทั้งหมด 17 รายการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ -การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย -การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktail Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม “คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”

นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รุ่น 11 จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจ Start up สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ TUMTADPHA และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว Executive Chef ร้านอาหาร Cielo เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เรื่อง Continue Reading →

การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นที่ยอมรับของสายอาชีพและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านภาษา การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดมารยาทไทย และการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร และทัพนักกีฬา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ รวมทั้งหมด 63 เหรียญ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี