งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI – the 9th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society) ระหว่างวันที่ Continue Reading →

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรมเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งวันแรกมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 9 คณะเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวกิจกรรม เลิกเพื่อรักษ์ และการบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอีกด้วย

คหกรรมฯ ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงาน ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อาจารย์-นักวิจัยเศรษฐศาสตร์พลังงาน มทร.พระนคร ร่วมเสวนาเวที กฟผ.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยชมรมวิศวกร กฟผ. ได้จัดการเสวนาในหัวขัอ “ESI TRANSFORMATION” พัฒนาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า 4 ทวีป ทั้งนี้ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธรุกิจ มทร.พระนคร) ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ (ช.อพฝ-ป.) และคุณกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน (ที่ปรึกษางานวางแ ผนและพัฒนาบริหารธุรกิจ) การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุสงค์เพื่อให้พนักงาน Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี”กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องธรรมนูญสุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี พร้อมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลิตบุคลากรด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค และเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

งานสัมมนาเรื่อง “Thailand Investment Opportunity : Session 2”

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโครงการ Executive MBA Program, University of Paris จัดงานสัมมนาเรื่อง “Thailand Investment Opportunity : Session 2” (บรรยายภาคภาษาอังกฤษ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “GRAND UNITY” และบริษัทในเครืออื่นๆ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2561

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของศูนย์การจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตร “Digital Transformation for Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for Digital University” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Digital University อย่างเป็นรูปธรรม โดยช่วงเช้าเป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง มีอ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาศูนย์ GEMC มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ณ Continue Reading →