หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจหนานหนิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจอาหารไทย เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารไทยให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาจำนวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ สาธิตการทำสวนขวด ระบบปิด (Closed Terrarium) โดยทีมสาธิตจากงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช  ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017 Continue Reading →

“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ ราชมงคลพระนครปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 28 คน ได้แก่ 1) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

การถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร”

กองสื่อสารองค์กร นำทีมงานเข้าถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร” โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) และนักศึกษาร่วมถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีที่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  

หารือทุนออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย และคุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนครได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวขอบคุณและปิดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพจากภายนอกและภายใน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องLearning space รวมถึงสัมภาษณ์กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์) รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์สกอ. กล่าวถึงสรุปผลการประเมินว่า Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี การรีไซเคิลวัสดุและกากของเสียอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ (รีไซเคิล) และกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์จากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกการวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธีรพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ Continue Reading →

สถาปัตย์ ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG จัด Workshop ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การออกแบบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ HAPPY NEW YEAR Gift Box โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Continue Reading →