พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วม โดยมีพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู พิธีมอบทุนการศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแลเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 ในช่วงบ่าย รศ.สุภัทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day โดยมีการแจ้ง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับรร.ทรายทองวิทยา ส่งเสริม–พัฒนา ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกับนายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ศูนย์การจัดการความรู้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดจัดการความรู้ ด้านการวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา ดำเนินโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ ผักไฮโดรโปนิก และทุนอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” จากวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์กิตติพงษ์ Continue Reading →

นักศึกษา คณะสิ่งทอฯ รับเกียรติบัตรโครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงาน ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จ ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ จรัสแสง ตัวแทนนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรับเกียรติบัตร จากอธิบดี กรมหม่อนไหม อันเนื่องจากการร่วม โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย” โดยนักศึกษานำเสนอลวดลายผ้าทอ ร่วมกับกลุ่มทอผ้า บ้านหนองโดน จ.นครราชสีมา ประกวดประเภทเยาวชนสร้างสรรค์ Continue Reading →

สถานีวิทยุราชมงคลพระนคร ชูแอพพลิเคชั่นฟังรายการสดๆ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จัดตั้งขึ้น โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 90.75MHz ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและวิทยุออนไลน์ทาง www.radio.rmutp.ac.th ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ มียอดผู้เข้ารับฟังสถานีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นฟังวิทยุออนไลน์ในรูปแบบรายการสดบนมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจรับฟังข่าวสารผ่านมือถือในยุคดิจิทัลและสร้างการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงได้ตลอดเวลาอย่างแท้จริง ด้านนายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นใช้ชื่อว่า “RMUTP Radio” สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมีรูปแบบที่ทันสมัย ดึงดูดผู้ใช้งาน และง่ายต่อการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ผู้ฟังสามารถใช้งานแบบฟังวิทยุออนไลน์สดจากสถานีบนมือถือสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ Continue Reading →

คณะสถาปัตยฯ จัดโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “startup young designer” เพื่อการยกระดับสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำท้องถิ่นเชิงการท่องเที่ยว โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการลงสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการสกรีน และการออกแบบสถานที่วางจำหน่ายของที่ระลึกด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่น ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทภูเก็ตฯ พัฒนาสู่เมืองชั้นนำระดับโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวางผังเมือง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟู และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สถาปัตย์ฯ รวมพลัง 3 ประสานสร้าง TRIANGLE ARCHITECH เครือข่าย ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น

จากความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้ง 2 สถาบันได้รับเกียรติจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย จนเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายระหว่าง 3 สถาบัน จาก 3 ประเทศ ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรม TRIANGLE ARCHITECH ร่วมกันที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ Continue Reading →