ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้มีความรู้และทักษะอันจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยใช้กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในการทำงานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เกิดความภักดีต่อองค์กรและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษาสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม Continue Reading →

ปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -25 พฤษภาคม 2560 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกทักษะด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น จากเจ้าของภาษาประเทศสหรัฐอเมริกา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

ราชมงคลพระนคร อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ ฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมีนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าวิถีพอเพียงในยุค 4.0 การผลิตบรรจุภัณฑ์ในระบบออฟเซต หรือกระบวนการหลังการพิมพ์ (Die cut) ณ ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ฝ่ายครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่อาชีพคหกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพด้านการผลิตอาหารบริการสายการบิน ที่มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยการลงนามความร่วมมือได้ร่วมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหารระบบ ทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อบริการสายการบิน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีมาตรฐานฝีมือ มีใบรับรองการผ่านงานของฝ่ายครัวการบินไทย ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการสายการบินที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงแรงงาน-สถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการและมหาวิทยาลัยจำนวน 200 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ราชมงคลพระนคร ปั้นเด็กอาชีวะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา – วิทยาลัยเทคนิค ติวเข้มผู้ประกอบการออนไลน์ หวังอนาคตสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “การสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์และนักเรียนจาก 8 สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนการทำธุรกิจขณะที่ยังศึกษาอยู่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่า Continue Reading →

“WINTEC” นิวซีแลนด์ เยือนราชมงคลพระนคร คหกรรมฯ ให้การต้อนรับ..โชว์การเรียนการสอนด้านอาหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mrs.Jo Douglas และ Mr.Chris Stuart ผู้บริหารจากสถาบัน Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับโดยได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยกิจกรรมของนักศึกษาภายใต้โครงการ”การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ” Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) บริษัทไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอร์วิส จำกัด  บริษัทแอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัทอิเมจิแมกซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนาม การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ Continue Reading →

ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบสมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ