ราชมงคลพระนคร สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศกำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -20 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดเพิ่มเติม www.hrm.offpre.rmutp.ac.th กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การรับสมัครเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและฒนา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 -16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.mct.rmutp.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (รอบ 2)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแผนกทะเบียนและสำนักงานการบัญชีการเงิน ชั้น 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665–3555 ต่อ 2391 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Continue Reading →

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการ วัน/เดือน/ปี สมัครด้วยตัวเอง  งานทะเบียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันเวลาราชการ  (รอบเช้า 9.00-12.00 น.  รอบบ่าย 13.00-15.00 น.) 15 พฤษภาคม  – 2 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 7 มิถุนายน 2560 สอบคัดเลือก และชำระค่าสมัครสอบ Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแผนกทะเบียนและสำนักงานการบัญชีการเงิน ชั้น 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2560 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665–3555 Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับ – ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม 02-355-3555 ต่อ 2109 หรือ  http://bus.rmutp.ac.th/

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร 02 280 1845, 085 063 0647 รายละเอียด คลิ๊ก

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education (20 เมย.60 เป็นต้นไป)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพื่อให้อาจารย์ นำ Google ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักศึกษาตื่นเต้นเร้าใจกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเป็น Digital University โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 30 คน อาจารย์ 180 คน และเจ้าหน้าที่ 150  โดยรับสมัครอาจารย์สาขาละ 3 คน และเจ้าหน้าที่คณะ ๆ Continue Reading →