ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรโลหการ, วิศวกรไฟฟ้า, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ รวมจำนวน 8 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 Continue Reading →

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครอาจารย์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.itfd.rmutp.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก เพื่อชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณรติมากานต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร 02-665-3777 ต่อ 5030, 5236 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hec.rmutp.ac.th

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดกองคลัง ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสถาบันภาษา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ธันวาคม 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา Continue Reading →

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2560 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ acc.rpbs@rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 095-365-0035, 095-149-3526

ราชมงคลพระนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดกองกลาง และสังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 Continue Reading →

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดกองนโยบายและแผน คุณวุฒิระดับปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ (ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา Continue Reading →

เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560

ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปีในงาน “13 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร รับสมัครอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน -8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.arch.rmutp.ac.th