ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ด้านคหกรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6065 เรื่องการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  เรื่องการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เอกสารประกอบการรับสมัคร แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-01 แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-02 ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา Continue Reading →

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.itfd.rmutp.ac.th รายละเอียด  

ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา Continue Reading →

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 2 ภาคที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดชื่อโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 2 ภาคที่ 1” ระหว่างวันทื่ 5 มิถุนายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เรียนทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.50 – 19.00น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ รวม Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด  

ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองคลัง 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการคลัง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัดกองคลัง คุณวุฒิ ปริญญาด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการคลัง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด

รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใบสมัครรับเลือกตั้ง