รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นที่ยอมรับของสังคมว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐาน […]

ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย โดยมี […]

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยวบนวิถีพอเพียง

Posted Leave a commentPosted in News, ศิลปศาสตร์

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว” […]

เสริมทักษะการวิเคราะห์ ผ่านเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

Posted Leave a commentPosted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

สื่อสารฯ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต 2561

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 1 […]