ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ ณ หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร-วัดเทวสังฆาราม-ชมเมืองมัลลิกา-วังบางขุนพรหม-นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนครอาวุโส เปิดเผยว่า ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมกิจกรรมประจำปี 2561 ในโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2 ประกอบด้วย กิจกรรมชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ จ.กาญจนบุรี และเดินทางผ่านกาลเวลา Continue Reading →

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คนจากทั่วประเทศมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ Continue Reading →

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 Continue Reading →

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพทำงานเป็น รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดกองคลัง ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสถาบันภาษา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ธันวาคม 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา Continue Reading →

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “บัญชี สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2560 ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ acc.rpbs@rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 095-365-0035, 095-149-3526

หารือความร่วมมือยูเออี (UAE) กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมหารือความร่วมมือยูเออี (UAE) ครั้งที่ 2 กับพณฯท่าน ซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย Mr. Siddig Elmahdi Mr. Sultan Alkaabi และ Dr. Pierrot S. Attidekou ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Clean Technology and Continue Reading →

การอบรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดในการปฎิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างเสริมจิตสำนึก ค่านิยมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต อันส่งผลให้การบริหารจัดการสู่องค์กรมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยช่วงเช้า ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 (ITA)” และ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ Continue Reading →