นศ.ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์กับกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร เปิดโลกนิทรรศการท่องเที่ยว

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว Discovery Thailand โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระโพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสัมมนาเพื่อการท่องเที่ยว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ และบูรณาการความรู้จากทฤษฎี โดยภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ จัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซุ้มนิทรรศการเชิญชวนท่องเที่ยวไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ราชมงคลพระนคร MOU 5 สถาบันการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนวิชาการผลิตบัณฑิตคุณภาพ

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนทวีธาภิเศก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์โควตานักเรียนจาก 5 สถาบันการศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

อาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) จากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.เรียนดี มอบทุนกว่า 1.7 ล้านบาท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มอบทุนการศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ปีนี้มีผู้รับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 156 ทุน รวม 1,708,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2560

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 2 ภาคที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดชื่อโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 2 ภาคที่ 1” ระหว่างวันทื่ 5 มิถุนายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เรียนทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.50 – 19.00น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ รวม Continue Reading →

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจหนานหนิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจอาหารไทย เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารไทยให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาจำนวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูทนิทรรศการ สาธิตการทำสวนขวด ระบบปิด (Closed Terrarium) โดยทีมสาธิตจากงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช  ภายในงาน THAI TECH EXPO 2017 Continue Reading →

“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ ราชมงคลพระนครปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 28 คน ได้แก่ 1) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Continue Reading →