ราชมงคลพระนคร จับมือ ปริญสิริ พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การบูรณาการงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท ปริญสิริฯ ได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท ซึ่งมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

โครงการพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ “SCG Packaging x RMUTP Workshop” เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist และคุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Brand Management Office จากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความหลากหลายด้านบรรจุภัณฑ์มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ Continue Reading →

สิงห์ผ้าใบปลื้ม! ราชมงคลพระนครดันกีฬามวย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชูนโยบายสนับสนุนกีฬามวยโดยมอบ ทุนการศึกษา เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ เป้าหมายในการแข่งขันกีฬาต่อสู้จะรักษาแชมป์เจ้าเหรียญทอง หลังทำสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดซื้อสนามมวยมาตรฐาน และส่งมอบให้กับผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผศ.อำนาจ Continue Reading →

การประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยากรในการบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นม. ในกำกับของรัฐ สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงาน กรณีศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905  โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 56 คน เดินทางไปยังพื้นที่แปลง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและปฏิบัติหน้างาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง1 สำนักงานอธิการบดี  

ราชมงคลพระนคร มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 145,000 บาท ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

ราชมงคลพระนคร ขับเคลื่อนการศึกษาลงนาม 5 สถาบัน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอนรำไทยแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.อลิสรา สุริยสมบูรณ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560