เปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศภูฏาน รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงโดยผู้นำค่ายจากประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมโบตานีบีช Continue Reading →

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดแสดงผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ผู้พร้อมพูดคุยกับนักศึกษาเจ้าของผลงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (งานบริหารงานสื่อใหม่) 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสื่อใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2561 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 Continue Reading →

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา” ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์การใช้สื่อต่างๆ อย่างเท่าทันและถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร  

ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีคุณหญิง พวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีคุณอภิม ผู้พิทักษ์ กรรมการมูลนิธิฯ และคุณปวีณา นนทะภา อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิดังกล่าวร่วมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งชมรมของมูลนิธิพอเพียงเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกคำว่า จิตอาสาอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

กองบริหารงานบุคคล ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง จำนวน 1 อัตรา และงานพัฒนาบุคคล จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครตั้งแต่ 23 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ Continue Reading →

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1

สำนักประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายพงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ