ราชมงคลพระนคร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2560 “World Lions Service Day 2017” เนื่องในโอกาสสโมสรไลออนส์สากล ครบรอบ 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-ดี พร้อมคณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เฝ้ารับเสด็จ Continue Reading →

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก 9 มทร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “ สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ให้กับนักศึกษาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ Continue Reading →

ทีมนักวิจัย ราชมงคลพระนคร นำเสนอ Model ต้นแบบของ Fuel Cell แก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง

การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell Technology เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความภูมิใจอย่างสูงที่ผลงานจากความรู้ความสามารถของนักวิจัยจะได้นำไปใช้จริง เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับบนเกาะสีชัง ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอ Model ต้นแบบของ Fuel Cell ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิง ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาด้านการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชังให้มีความมั่นคงมากขึ้น โดยการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการสาธิต Model ต้นแบบของ Fuel Cell และการนำเสนอแผนการศึกษาและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2560 คลิ๊ก http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ทีมเยาวชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน

ทีมเยาวชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) ในโครงการการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่9 เนื่องในงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในแต่ละประเภท 5 ทีม และส่งเยาวชนร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย 4 ทีม ซึ่งรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญด้านกีฬาเป็นอย่างมาก จึงให้โควตาพิเศษแก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนปรับปรุงสนามเปตองให้ได้ตามมาตรฐาน

มุมมองผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2017

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบโอวาทและแสดงความยินดีกับนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทน 1 ใน 6 เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกในโครงการ One Young World 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง การศึกษากับการก่อการร้าย พร้อมใช้เวทีแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกให้ไปสู่ทางที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2560 ณ Continue Reading →

หลักสูตร “Internet of Things : Online Course for Continuous Professional Development”

อาจารย์-นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Internet of Things : Online Course for Continuous Professional Development” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากนักวิชาการของ Curtin University ประเทศออสเตรเลียได้แก่ Prof. Kevin Fynn, Head of School of Continue Reading →

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.itfd.rmutp.ac.th รายละเอียด  

ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2560 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา Continue Reading →