ม.ราชมงคลพระนครเตรียมพร้อม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2560 ไม่เกิน 2 อาทิตย์หลังเปิดเทอม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เพิ่มทักษะกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมศรีสันฯ มาให้ความรู้ เรื่องทักษะกระบวนการคิด การวางแผน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม รวมไปถึงแนวทางการคิดเพลงใหม่ๆ ที่สะอาด และสร้างสรรค์ กำหนดจัดระยะที่1 เมื่อวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท Continue Reading →

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค หลังจากปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู้ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเทศบาลเกาะสีชัง วิจัยจัดการพลังงานไฟฟ้า

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า กับนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ณ ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้ โดยรศ.สุภัทรา กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า บนเกาะสีชัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะมีมากขึ้น ทางเทศบาลจึงได้มีการจ่ายกระแสไฟด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำที่ลากจากฝั่ง แต่พบปัญหาบ่อยครั้งจากเรือสินค้าที่ทอดสมอ และทำให้สายเคเบิลใต้น้ำขาด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานและมีอัตราค่าซ่อมสูง ดังนั้นการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟ้า ร่วมถึงพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานในด้านต่าง ๆ Continue Reading →

อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปดำเนินงานด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นักศึกษาราชมงคลพระนคร โชว์ผลงานสถาปัตยกรรม “บ้าน”สถาปนิก 60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงผลงานสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling เพื่อเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน Continue Reading →

นศ.เพชรราชมงคลพระนคร เตรียมโชว์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” พร้อมมอบโอวาทให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ พร้อมข้อคิดในการใช้ชีวิต ขณะอยู่ต่างประเทศ ว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุดมศึกษาไทยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตไทย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกลจากการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เพียงพอต่อการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริม เรียนรู้กติกาและวัฒนธรรมสากล เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงได้สร้างทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสารโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาที่สองและสาม เพื่อการสื่อสารระดับสากล อีกทั้งยังได้เสริมสร้างให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความภูมิใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง (Nanning College Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับ – ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม 02-355-3555 ต่อ 2109 หรือ  http://bus.rmutp.ac.th/

งานแสดงความยินดีในการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2017

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2017 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาไทย ฮีโร่รุ่นเยาว์ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงานจากการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G อาคาร B ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีคุณมาร์ค เกนส์เบอเรอร์ รองประธานกรรมการบริหาร Continue Reading →

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร 02 280 1845, 085 063 0647 รายละเอียด คลิ๊ก

แนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องแนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร