โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณคำรณ สุธีระวงศ์ อดีตผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย และที่ปรึกษาด้านธุรกิจบริษัทชั้นนำอีกมากมาย และคุณพิจักษณ์ สุระชาติ ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานตลาดนัดสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

คณะสถาปัตย์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น  นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ Odop เพื่อรองรับ การ mou. และแนวทางการของบประมาณจาก jica ฯลฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือ บ.เอกชนพัฒนาการศึกษาไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มขึ้นและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนมะเซอย่อ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชาวบ้านเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุข โดยมีนักเรียน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจจำนวนมาก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ Continue Reading →

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชมวัง

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมชมวัง นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชมวังปารุสกวัน และพระราชวังพญาไท ชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ชมนิทรรศกาลจัดแสดงพระนิรันตราย (จำลอง) ชมความงามของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ และพระตำหนักเมขลารูจี สถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ชนะเลิศวิจัยสีเขียว

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย และดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยเรื่อง “ชุดอุปกรณ์ทำผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน” ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมน และประชาชนทั่วไป ในงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (Thailand Green Design Awards 2017) ณ บริเวณ Continue Reading →