ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพร้อมฝึกอบรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง และการเพนท์สีครามจากธรรมชาติบนผ้าฝ้าย ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อน “สังคมไร้เงินสด” สนองนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 โชว์ศักยภาพสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital biz พัฒนาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพรองรับการทำงานในสถานประกอบการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า Continue Reading →

ชม ชิม ช็อป ในงาน Cashless Market จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ (Cashless Society) จัดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้า Organic ภายใต้ชื่อ Cashless Market โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมี อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากวัตถุดิบที่เป็น Organic มาจำหน่าย ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้คือการแสกน QR Continue Reading →

การบรรยายเรื่อง คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชนจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรในยุค disruption

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดเสวนาปริทัศน์ โดยได้รับเกียรติจากรศ.จุมพล รอดคำดีประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.และอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายเรื่อง “คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชนจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรในยุค disruption” เพื่อทราบถึงทิศทางการของสื่อมวลชนในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่สู่ยุค 4.0 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากว่า 20 คน จากสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18 -31 มกราคม 2561 โดยได้หารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” โดย คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ บริษัทไอบีเอ็ม จำกัด, คุณวิเศษ วิศิษฎิ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรม จำกัด, ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน Creative Academic School for life long learning และคุณไกรทส Continue Reading →

RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ

ชมรมดนตรี ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดวงดนตรี RMUTP Music Festival Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยได้รับความสนใจจาก บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวด โดยผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : วงสำลีฯ จากการรวมตัวศิลปินอิสระ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท Continue Reading →

สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 18-20 มกราคม 2561

รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ : นายณรงค์ชัย แสงอัคคี โรงเรียนระโนดวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเอกวิตย์  วาระโก โรงเรียนสตรีศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสาวภาคย์  แก้วชาย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (วมว.ม.ทักษิณ) รางวัลชมเชย 12 รางวัล : นายวรระชัย  ลี่แตง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรโลหการ, วิศวกรไฟฟ้า, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ รวมจำนวน 8 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 Continue Reading →

งานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร ช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี Continue Reading →