ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ สามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 22 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งเป็นคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายในแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่าย C-IQA เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร น้อมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกทั้งยังเป็นการน้อมแสดงความอาลัย และน้อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ตั้งจุดบริการประชาชนและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร Continue Reading →

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ด้านคหกรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี Continue Reading →

ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6065 เรื่องการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  เรื่องการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เอกสารประกอบการรับสมัคร แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-01 แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-02 ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต พร้อมขับร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร จากนั้นเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยบทเพลงดังกล่าว มีเนื้อหากล่าวถึงความสำนึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 Continue Reading →

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

ราชมงคลพระนคร หารือ GEGCO พัฒนาภาษาอังกฤษ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ Ms.Faye Kusolcholada Managing Director และ Dr.Om Huvanandana Chief Operating Officer จาก The Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University (Malaysia) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร วันที่ 10 ตุลาคม Continue Reading →

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย (University Pedagogy)” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนจากประเทศฟินแลนด์ 2 ท่าน คือ Prof. Dr. Jyri Linden และ Prof. Dr. Terhi Skaniakos จาก University of Tampere ประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร Continue Reading →