ราชมงคลพระนครหารือความร่วมมือยูเออีกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ได้หารือความร่วมมือยูเออีกับพณฯท่าน ซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี (H.E. Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เพื่อเจรจาความร่วมมือในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว พลังงาน และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักธุรกิจและประชาชนที่สนใจทั้ง 2 ประเทศ โดยในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เรียนร้องเพลงฟรี กับกิจกรรมอบรม “Mic. for All”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษฟรีในหัวข้อ “Mic. for All”  เทคนิคการใช้เสียง เทคนิคการใช้ไมโครโฟน เทคนิคการร้องเพลง และทักษะการปรากฏตัวบนเวที เป็นต้น โดยผู้สอนมืออาชีพ ครูหนึ่ง ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมบทเพลงที่ถนัดมาคนละ 1 Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มีอำนาจแทนธนาคารออมสิน ด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ฯลฯ ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผู้ประกอบการอื่นๆ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Start Up และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่ธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ยังทางคณะได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น Continue Reading →

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02 665 3777 ต่อ 6401 และ 6635 และสมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp คลิ๊ก ระเบียบการรับสมัคร  

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz RMUTP Radioเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานรายการและข่าว จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ hrm.offpre.rmutp.th Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นำทีมคณะผู้บริหาร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้สู่อาจารย์ใหม่ ชวนร่วมผลักดันพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย โดยมี ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีของอาจารย์ใหม่ต่อภารกิจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ พร้อมทำความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การเขียนหลักสูตร ซึ่งอาจารย์จะต้องตอบสนองต่อพันธกิจเหล่านั้นอย่างครบถ้วน อีกทั้งต้องเป็นที่พึ่งของนักศึกษา พร้อมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม Continue Reading →

การบรรยายหัวข้อ How to Get Published in Major Academic Journals

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Paresh Kumar Narayan จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ How to Get Published in Major Academic Journals เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการให้ได้มาตรฐาน Continue Reading →

การสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสหาให้ดรงตำแหน่่งคบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เอกสารแนบท้าย แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-01 แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-02 ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา สค. 1-03

ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Professor Andris Stelbovics ตำแหน่ง Pro- Vice Chancellor จาก Curtin University Malaysia และ Ms. Faye Kusolcholada ตำแหน่ง Managing Director จาก Global Education Group Continue Reading →

หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณไกรทส  องค์ชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานและร่วมกันวางแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมเข้าทำงานกับบริษัท ซึ่งทางบริษัทให้ใช้พื้นที่ในการทำงานร่วมกัน โดยทางราชมงคลพระนครจะประสานความร่วมมือดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่งด้วยและจะมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป