ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือน้ำปานะ พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตั้งจุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Recruitment for English Language Teacher Temporary Positions : รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon is recruiting five teachers as English language teacher positions to be affiliated with the Language lnstitute offering 20,780 baht per month salary and 8,000 Continue Reading →

ชวนแข่งขันการใช้ภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยจัดประกวด ประกอบด้วย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว , การพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 , แต่งกลอนสุภาพ (ทีมละ 2 คน) และตอบปัญหาภาษาไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมแข่งขันการใช้ภาษาไทย ติดต่อสอบถามโทร 02-665-3777 ต่อ 1036 – 7 หรือ http://larts.rmutp.ac.th นอกจากนี้ ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่องภาษาและวรรณศิลป์ในบทเพลง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร “พาน้องทำดี ถวายในหลวง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจิตอาสา “พาน้องทำดี ถวายในหลวง” ชวนนักศึกษา 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มาเป็นจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและในพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่บัดนี้ Continue Reading →

คณะคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่วัฒนธรรมในต่างแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ให้ดำเนิน การสาธิตและสอนการทำขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนชาวไทยในแคนาดา ณ โรงเรียนสอนทำอาหารและโภชนาการ Canadian School of Natural Nutrition,BC ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมเผยแพร่ ผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สังกัดกองคลัง – ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือด้านการเงิน การคลัง และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ Continue Reading →

เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms. Moira Hagenson, General Manager, International จาก Wellington Institute of Technology & Whitireia ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการอบรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช  

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th