ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองคลัง 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการคลัง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัดกองคลัง คุณวุฒิ ปริญญาด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านการคลัง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (Workshop : Implementation Step)” เป็นวันที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชีฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวงเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม” ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) อีกทั้งในวันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กว่า 60 คน ร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

น้ำหวาน Miss Deaf Word 2017 รับโล่ยกย่องผู้พิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมีผู้บริหารของคณะเข้าร่วม วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมฯ คว้า 20 รางวัลการแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก งาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25 : The 25th International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค Continue Reading →

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” มีคุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชี ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้าเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร และช่วงบ่ายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใบสมัครรับเลือกตั้ง

นศ.เพชรราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 – ร.10

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) และการแสดงผลงานของนักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยภายในงานจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงชุด Diamond 13 , การแสดงชุด Shine your light นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดประกวดดาว-เดือน “RMUTP Continue Reading →