ความคืบหน้าของความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Chief Executive Education New Zealand, Mr. Grant McPherson เดินทางมาพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้อาจารย์ของเราได้เข้าไปอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาชีพและด้านภาษาอังกฤษ หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจากประเทศนิวซีแลนด์ 3 แห่ง ได้แก่ WINTEC ,AUT และ Otago Polytechnic ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาก็สามารถออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ความคืบหน้าของความร่วมมือ คือ มหาวิทยาลัยจะจัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัย WINTEC ในหัวข้อ Digital Continue Reading →

ประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 16 – 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด  

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่ม จุดบริการห้องน้ำ จุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูล พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านจอ LED หน้ามหาวิทยาลัย สำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เทเวศร์ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง แขกคนสำคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และในช่วงเย็น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Continue Reading →

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสนิกรชาวไทย และชาวราชมงคลพระนคร โดยการน้อมนำแนวคิด พระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามศาสตร์แห่งพระราชา

ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปีในงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL Continue Reading →