คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 16 – 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด  

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่ม จุดบริการห้องน้ำ จุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูล พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านจอ LED หน้ามหาวิทยาลัย สำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เทเวศร์ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ต้อนรับและรับรองข้าราชการระดับสูง แขกคนสำคัญที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และในช่วงเย็น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Continue Reading →

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสนิกรชาวไทย และชาวราชมงคลพระนคร โดยการน้อมนำแนวคิด พระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามศาสตร์แห่งพระราชา

ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราจึงต้องการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปีในงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ สามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 22 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งเป็นคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายในแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่าย C-IQA เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร น้อมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกทั้งยังเป็นการน้อมแสดงความอาลัย และน้อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ตั้งจุดบริการประชาชนและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร Continue Reading →