ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในทุกคณะหรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.02-665-3777 ต่อ 6409 หรือ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/Dip_admis61.pdf

เจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมการขอสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมหารือกับ คุณกุลธิดา เชื้อเทศและคณะผู้แทนของบริษัท ไทยเบฟฯ โดยเบื้องต้นได้เจรจาความร่วมมือกันสนับสนุน พัฒนาเยาวชนด้านการออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ การทำธุรกิจจำลอง การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการสหกิจศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน  1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต)  โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสื่อใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 9 มีนาคม 2561 ณ กองบริหารงานบุคคล Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ  เปิดรับสมัครอาจารย์ 15 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 26 – 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด    

ราชมงคลพระนคร จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ดร.ดารา ศาสน์ ตำแหน่ง Board of Director CPO ราชาอาณาจักรกัมพูชา ,ดร.Kim Leng Heng ตำแหน่งAdvisor Continue Reading →

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 หนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยอันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งมุ่งเน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ Continue Reading →

นศ.คหกรรมฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0”

นางสาวศิริรัตน์ อินทิเสรีกุล และนายวีรยุทธ กาจหาญ นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ผู้ควบคุม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย และการมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสำนึกในความเป็นไทย อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ มีความรักใคร่กลมเกลียว สร้างความสามัคคี ความผูกพันซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2561 ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มา : Continue Reading →

สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร “สานต่องานที่พ่อทำ โครงการพระราชดำริไร้พรมแดน” ณ สปป.ลาว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะและเสริมสร้างวิชาชีพ เพื่อร่วมสานต่องานที่พ่อทำ โครงการพระราชดำริไร้พรมแดน ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ รศ.ดาสัก อุเทนทะปัญญา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นำทีมคณาจารย์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสกรีน และการออกแบบของที่ระลึกต่างๆ อาทิ กระเป๋าผ้า เสื้อยืด Continue Reading →