ราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (To Be Number One Friend Corner) พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้ผ้าประดิษฐ์จากผ้า ฝีมือนักศึกษา พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีผู้ประกอบการหน้าใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีการสร้างกลไกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) ได้จัดอบรมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start Up) เน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้ว และล่าสุดในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานของสถานประกอบการ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ ทะยานสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (RMUTP Retreat) ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ก้าวสู่สถาบันการศึกษาที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนคุณภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นองค์กรแห่งการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพคน เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือสิงห์ยิ้ม พัฒนาวิชาการ

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณกฤช นฤสิงห์สำราญ ประธานกรรมกลุ่ม บริษัทสิงห์ยิ้ม และ เอสวายจี โอล์ดดิง คอมพานี รวมถึงบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการโดยในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาร่วมพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในระบบฟาร์ม และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักสื่อสารการตลาด 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานสื่อสารการตลาด สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและสามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำปานะ และพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ในวันที่ 11 Continue Reading →

ราชมงคลพระนครร่วมกิจกรรมของ “ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของ “ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน” โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr. Lester Khoo, Director of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการร่วมมือด้านวิชาการ มีการส่งนักศึกษาเพื่อไปสหกิจศึกษา การจัดทำหลักสูตร ด้านการจัดอบรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ Continue Reading →