ราชมงคลพระนคร เปิดงาน RMUTP go Digital ประกาศก้าวสู่ Digital University อย่างยั่งยืน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินงานจัดโครงการ RMUTP Go Digital : Student Activity Day ประกาศนโยบายการเป็น Digital University ภายในงาน Digital Day เพื่อเป็นการขับเคลื่อน การบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้สนองต่อการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ด้วยการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือเอกชนพัฒนาสหกิจศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท เอส.วี.พี.กรุ๊ป บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาในด้านการปฏิบัติการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงค์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ราชมงคลพระนคร จับมือทรู พัฒนาเทคโนโลยี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับคุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐและการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนางานวิชาการ เทคโนโลยีและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมรางวัลระดับโลก ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร และ คุณพงษ์พันธ์ วัฒนลิขิต จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา และมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬา การเรียนดีเด่น และนักกีฬาที่มีการพัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นต้นแบบให้แก่นักกีฬาคนอื่นต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น Continue Reading →

อธิการบดี ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งแห่งชาติลาว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่จะเดินทางไปประชุมพร้อมกับอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนในไคโต ประเทศญี่ปุ่น ที่ Toyusu Campus, Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 Continue Reading →

ขอเชิญร่วมงาน ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการ ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา วัดนรนาถฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  

นศ.สถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “โครงการ SCG Packaging × Wallpaper* The Challenge 2017”

นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “โครงการ SCG Packaging × Wallpaper* The Challenge 2017” แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจริง” ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์ซอสพริกศรีราชา ตราศรีราชาพานิช

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโอตาโก โพลีเทคนิค ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Yuan Pei , international relationship developer จากโอตาโก โพลีเทคนิค ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเจรจา และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมงานฝีมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงงานด้านการออกแบบของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Continue Reading →