ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ โดยมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 13 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารงานบุคคล รวม 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัย งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี และ กลุ่มงานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.hrm.offpre.rmutp.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.mct.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 665 3777 ต่อ Continue Reading →

ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6065 หรือดูรายละเอียดที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบบข้อมูลประวัติ เอกสารผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนา ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาจาก 9 มทร. เข้าร่วมการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชา ทรงคุณค่าราชมงคล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเชิงวรรณศิลป์และวาทศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าและผศ.อํานาจ เอี่ยมสําอางค์ ประธานอนุกรรมการการประกวดสุนทรพจน์ 9 ราชมงคลเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

นักศึกษาสิ่งทอฯ ร่วมรับฟังการบรรยายการออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับเกียรติจากพี่ส้มโอ นักออกแบบชุดตุ๊กๆ หน้ากากนักร้อง จากรายการ DIVA Thailand Makeover เข้าบรรยายเพื่อเสริมข้อมูลขนาดสัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบแฟชั่นให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับความรู้และประสบการณ์จากมืออาชีพ สามารถทำให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดใช้งานให้กับวิชาชีพด้านการออกแบบต่อไป

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WINTEC ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 1. Mr. Jason Matangi – International Director, WINTEC 2. Mr. Girish Nair – International Business Development Director, WINTEC Continue Reading →

ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร คว้า 11 รางวัล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และได้คะเเนนรวมเป็นอันดับ 3 จาก 11 หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล จากการแข่งขันทั้งหมด 17 รายการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ -การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย -การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktail Continue Reading →