เจรจาหารือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Andris Stelbovics, Pro-Vice Chancellor และ Prof. Kevin Fynn, Head of School of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Science and Engineering จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกัน Continue Reading →

กิจกรรมจิตอาสา สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสา บริการวิชาการแก่สังคม ฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่ (คุกกี้ช๊อกโกแลตชิพ) สูตรโชติเวช สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ร้านปัญญาคาเฟ่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อบรมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (24 เมษายน 2561) สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณภาพและความโปร่งใส รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และภายในงานจัดบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะผู้ประเมิน ITA โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พระนครเหนือ

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นำทีมจัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 1 เพื่อรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติกให้กับบุคลากรของราชมงคลพระนครเป็นครั้งสุดท้าย ณ บริเวณโถงอาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) มีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ทั้งนี้จะจัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 เพื่อรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติกให้กับนักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ เร็วๆนี้

โครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” โดยผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านเครื่องยนต์ให้บริการแก่คนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี! พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลังจากการใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสาธารณะที่ดีและนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเป็นหนึ่งกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มทร.พระนครจับมือโอเรียนเต็ล ปั้นบัณฑิตมือโปร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และMr.Greg Liddell ผู้จัดการทั่วไปร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำ 5 ดาว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตมีคุณภาพ รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9-18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร บุคลากร แต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี นอกจากนี้ยังจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมมทร.พระนครอาวุโส ณ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม