ประกาศเครือข่าย UniNet ขัดข้องทำให้ระบบ Internet มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับแจ้งจากทาง Uninet ว่าสายไฟเบอร์ออฟติก ที่ Link จากมหาวิทยาลัยไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  มีสายไฟเบอร์ขาดที่ถนนราชดำเนิน  เป็นเหตุให้  Internet ที่ ศูนย์เทเวศร์ และ ศูนย์โชติเวชไม่สามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกได้แต่ยังคงใช้งานระบบเครือข่ายภายในของ มทร.พระนคร ได้ตามปกติ   สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์พระนครเหนือนั้นสามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกได้ปกติแต่เครือข่ายภายในไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทาง Uninet ให้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย  

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ได้เข้าอบรมไปแล้ว และ เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมครั้งที่แล้ว โดยจะอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เรื่อง ในเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  สมัครเข้าอบรมได้ที่  แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม Continue Reading →

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education (20 เมย.60 เป็นต้นไป)

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพื่อให้อาจารย์ นำ Google ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักศึกษาตื่นเต้นเร้าใจกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเป็น Digital University โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 30 คน อาจารย์ 180 คน และเจ้าหน้าที่ 150  โดยรับสมัครอาจารย์สาขาละ 3 คน และเจ้าหน้าที่คณะ Continue Reading →

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   โทร.085-0679376 Continue Reading →

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน  รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ ดังนี้  http://admis.rmutp.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ถึง วันที่  12  พฤศจิกายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-665-3777 , ต่อ 6302-9 , 6409 Continue Reading →

ประกาศเลื่อนสอบและรายชื่อผู้สอบ หลักสูตร CompTIA Fundamentals สำหรับบุคลากร (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA  IT Fundamentals  จำนวน 3 รุ่น  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1  เรียนระหว่างวันที่  5-10 ตุลาคม 2558  จำนวน  35  คน รายชื่อผู้เข้าอบรม … (รายชื่อ 35  เรียนจริง 34 คน ) รายชื่อผู้สอบรอบที่  1  วันพุธที่ Continue Reading →