รับสมัคร ป.บัณฑิต ปี 63

Posted Posted in News, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร ปิ๊งไอเดียซองเครื่องปรุงรสกินได้ ลดขยะพลาสติกเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Posted Posted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมพลาสติก และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร ขึ้นรูปง่าย […]

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแล้ววันนี้

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

ราชมงคลพระนคร มอบเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนกว่า 40 โรงเรียน

Posted Posted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรป.เอก ปั้นนักคหกรรมศาสตร์ขั้นสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

Posted Posted in News

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนากุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

มทร.พระนคร กำหนด 5 มาตรการดูแลเยียวยา ลดผลกระทบไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับวางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Posted Posted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับวางจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ขนส่งสาธารณะ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะตั้งแต่วันที่ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางเพื่อนักศึกษา ในช่วงโควิด-19

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวจากนักศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนในช่วง covid-19 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและอธิบายปัญหาที่นักศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ […]