คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology

เกี่ยวกับคณะ

“เราผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เท่าทันพัฒนาการใหม่สุด
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์-คำนวณ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตร 4 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมประยุกต์ ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อสอนให้นักศึกษา คิดและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ในด้านเทคนิคและด้านผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

โปรแกรมเมอร์
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
ผู้ดูแลระบบและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับ

เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับ

การเลือกใช้วัสดุ การสร้างและผลิตวัสดุใหม่ ให้มีสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อใช้ได้อย่างมีประสิทธภาพ เช่น วัสดุชีวภาพในงานทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม วัสดุเบาในงานอากาศยานและการบินวัสดุพอลิเมอร์ ในทางด้านปิโตรเคมี วัสดุเพื่อพลังงานทดแทน เช่น โซล่าเซลล์ วัสดุเฉพาะทาง เช่น เซนเซอร์วัสดุจำรูป วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุแก้วและเซรามิกสำหรับงานทางไฟฟ้าและทนอุณหภูมิสูง หรือวัสดุนาโนเป็นต้น รวมทั้งการศึกษาในเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายและการซ่อมบำรุงที่เกิดจากการใช้งาน โดยศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพการผลิต
วิศวกรโรงงาน
ที่ปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ ในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี พลาสติกและสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กลุ่มวัสดุทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมอากาศยาน