คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication Technology

เกี่ยวกับคณะ

“ผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน *เลือกสาขาในชั้นปีที่ 2*

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

เน้นทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้มีความสารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฎิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถนำเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านประการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

นักโฆษณา
นักประชาสัมพันธ์
นักการตลาด
นักวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
นักออกแบบกราฟิก
นักเขียน
นักวางแผน
นักวิจัยและพัฒนา
วิทยากร ในการฝึกอบรม
ผู้สื่อข่าวและรายงานข่าว
พิธีกร
ผู้ประกอบอาชีพอิระ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

เน้นทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถนำเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรม จรรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานที่มีการใช้สื่อด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

นักข่าว/ผู้สื่อข่าว/พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว/ผู้ดำเนินการ
นักจัดรายการ เพลงโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ/นักจัดรายการโดยจัดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้จัดหาตัวแสดง ดารา/นักแสดง/นักร้อง
ผู้สร้างสรรค์งาน
เจ้าหน้าที่เทคนิค ทางการออกอากาศ
ผู้เขียนบทวิทยุโทรทัศน์
ช่างภาพ/ ช่างกล้อง
ผู้กำกับ/ผู้ควบคุมการผลิต/ผู้อำนวยสร้าง
ผู้ประสานงานกองถ่าย
ช่างตัดต่อภาพและเสียง
นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุการกระจายเสียง
ผู้ประกอบการ ด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ผู้บริหาร ด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

เน้นทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน และนำเทคนิค วิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตด้านมัลติมิเดีย โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ควบคู่ไปกับการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม และดำรงไว้ซื่งความเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานที่มีการใช้สื่อด้านมัลติมีเดีย ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

นักออกแบบกราฟิก
นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ผู้กำกับศิลป์
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
ครู/อาจารย์ผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
นักออกแบบเว็บไซต์
ผู้ผลิตสื่อและนวัตกรรม
นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
นักออกแบบตัวละคร
นักผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น
นักออกแบบเกม
นักออกแบบสื่อดิจิตอล
นักผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ
ประกอบอาชีพอิสระ
นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์