คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts

เกี่ยวกับคณะ

“คือสถาบันแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางปัญญา เพื่อพัฒนาคนสู่โลกอาชีพ”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ การจัดนำเที่ยว การประสานงานการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่/วิทยากรบรรยายประจำของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

มัคคุเทศก์
เจ้าหน้าที่ในบริษัทนำเที่ยว
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสายการบิน
เจ้าหน้าที่ในธุรกิจโรงแรม
เจ้าหน้าที่ในธุรกิจบริการ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ความรู้เบื้องต้นกับอุตสาหกรรมการโรงแรม ,จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับนักท่องเที่ยวและการโรงแรม , การดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น

พนักงานต้อนรับ
พนักงานบริการด้านอาหาร
ธุรกิจส่วนตัวด้านการบริการ
เจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท , ร้านอาหาร , สปา

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ทักษะทุกด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่น การแปล, การเขียน, การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ เป็นต้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ หรือสถานทูต
นักแปล, ล่าม, นักเขียน
ประชาสัมพันธ์
เลขานุการ