คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design

เกี่ยวกับคณะ

“ผลิตบัณฑิตมืออาชีพด้านสิ่งทอและแฟชั่น ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า , สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย , สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป , สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  , สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบเสื้อผ้า การทำแบบตัดและวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเสื้อผ้า การควบคุมคุณภาพ เครื่องนุ่งห่ม การวางแผนและการควบคุมการผลิตงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม การทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เจ้าหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
นักวิเคราะห์การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
นักวางแผนและควบคุมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ช่างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูป
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ
นักจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
อาชีพอิสระและงานธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ตาไม่บอดสี

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตทางสิ่งทอ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ การเตรียมสิ่งทอ ระบบการย้อมสีสิ่งทอ ระบบการพิมพ์สิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ การวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพและเชิงเคมีและการดำเนินธุรกิจสิ่งทอ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ช่างเทคนิคด้านการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
ช่างเทคนิคด้านการทดสอบและวิเคราะห์ สิ่งทอ
ช่างเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต
ช่างเทคนิคด้านการควบคุมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ช่างเทคนิคด้านการควบคุมงานการจัดการสินค้าสิ่งทอ
ผู้สอน/ฝึกอบรม งานด้านที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ
นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ การออกแบบแฟชั่น แนวโน้มแฟชั่น การถ่ายภาพเพื่อการนำเสนองานแฟชั่น การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย การทำแบบตัด (แพทเทิร์น) การทำแบบตัดบนหุ่น การเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ การจัดการสินค้าแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ สิ่งทอพื้นถิ่น ศิลปะสิ่งทอ การออกแบบลวดลายทอ ลวดลายย้อม ลวดลายพิมพ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)
นักออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง (Custume Designer)
นักออกแบบลวดลายผ้า (Fabric Designer)
แฟชั่นสไตล์ลิส (Fashion Stylist)
นักออกแบบอิสระ
นักวิชาการ/วิจัย ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ (Researchers in fashion and textiles)

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วัสดุที่นำมาออกแบบสิ่งทอ พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบลวดลายถักทอ และลายพิมพ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการออกแบบ การวิจัยและหาข้อมูลสำหรับการออกแบบ (Research) การสรุปแนวทางการออกแบบ (Concept of design) การทำแบบร่างและพัฒนาแบบ (Idea Sketch & Idea Develop) การนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นักออกแบบลวดลายสิ่งทอ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาพื้นถิ่น
นักออกแบบหัตถกรรมอุตสาหกรรม
นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
นักวิจัย ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง