คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Faculty of Industrial Education

เกี่ยวกับคณะ

“ผลิตครูวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยี
ที่เน้นปฏิบัติการและสร้างงาน”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

แขนงวิชาที่เปิดสอน

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์-คำนวณ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นครู การสอน และช่างอุตสาหกรรม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ครูผู้สอนช่างอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
วิศวกรฝึกอบรม วิศวกรปฏิบัติการ ในภาคอุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพอิสระ เกี่ยวกับวิชาชีพที่ศึกษา

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

แขนงวิชาที่เปิดสอน

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์-คำนวณ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นครู การสอน และช่างอุตสาหกรรม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ครูผู้สอนช่างอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน

วิศวกรฝึกอบรม วิศวกรปฏิบัติการ ในภาคอุตสาหกรรม

ประกอบอาชีพอิสระ เกี่ยวกับวิชาชีพที่ศึกษา

 

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

แขนงวิชาที่เปิดสอน

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับผู้สำเร็จการศึกษา

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  สายวิชาช่างยนต์, เครื่องกล หรือเทียบเท่า

แขนงวิชาวิศกรรมอุตสาหกรรม : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  สายวิชาช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือเทียบเท่า

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

วิชาชีพทางด้านช่างอุตสาหกรรม (ตามสาขาวิชา)

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักเทคโนโลยีสาขาวิศกรรมอุตสาหการ เพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
นักเทคโนโลยีควบคุมการผลิต ประจำโรงงานอุตสาหกรรม
วิทยากรอบรม ด้านอุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์และพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
รับราชการ ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานการศึกษา
นักวิจัยอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการเครื่องมือและผลิตภัณฑ์
ประกอบอาชีพอิสระ ในลักษณะที่ปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องจักร
เจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

แขนงวิชาที่เปิดสอน

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รับผู้สำเร็จการศึกษา

แขนงวิชาวิศกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  สายวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้า-ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

แขนงวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  สายวิชาไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ , เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

แขนงวิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  สายวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคสื่อสาร หรือเทียบเท่า

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

วิชาชีพทางด้านช่างอุตสาหกรรม (ตามสาขาวิชา)

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมฝ่ายขาย
นักเทคโนโลยีอิสระ
นักเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง