คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Faculty of Home Economics Technology

เกี่ยวกับคณะ

“เป็นแหล่งผลิตมืออาชีพชั้นนำ ด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มีความมั่นใจในการคิดและการสร้างสรรค์ผลงานในด้านการออกแบบ การทำแบบตัด การตัดเย็บ การประยุกต์ดัดแปลง และการควบคุมการผลิตเสื้อผ้า เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบอาชีพส่วนตัว ตลอดจนนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษาด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion Consultant)  ประกอบการด้านออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (Boutique Owner)

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น นักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer , Accessories Designer , Boutique Designer , Fashion Stylist)

ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ เช่น ครู/อาจารย์ด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า

 

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพในด้านประกอบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า โดยหลักสูตรเน้นการศึกษาความรู้เชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของอาหารและโภชนาการ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

โภชนากร
นักกำหนดอาหาร
ครู/อาจารย์
พ่อครัว/แม่ครัว ในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สูทกรรม
พนักงานและผู้จัดการแผนกเบเกอรี่
นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือหรือนิตยสารอาหาร
นักธุรกิจอาหาร
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

มุ่งผลิตบัณฑิต และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้ที่นำไปใช้จริงตามมาตรฐานสากล โดยการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเหมือนจริงกับสถานประกอบการ และเน้นการเพิ่มทักษะจากการฝึกสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการอาหารอย่างมั่นใจในโลกปัจจุบัน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้านอาหาร
หัวหน้าฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยง
เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร
พ่อครัว / แม่ครัว
รับราชการ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เพื่อประกอบอาชีพนักปฏิบัติและนักบริหารธุรกิจทางด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น ธุรกิจงานจัดดอกไม้ ธุรกิจงานดอกไม้ประดิษฐ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ของขวัญที่ระลึก ธุรกิจงานประดิษฐ์และบรรจุภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สามารถดำเนินการจัดการด้านการตลาด การผลิต การควบคุมและตรวจสอบผลงานเชิงอุตสาหกรรม สามารถสาธิตและถ่ายทอดความรู้ เรื่องงานประดิษฐ์ ศิลปประดิษฐ์ ประกอบอาชีพธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

รับราชการ
เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร
พัฒนากร
นักธุรกิจงานดอกไม้
นักออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
นักวิจัย นักวิชาการ วิทยาการ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ

เน้นศึกษาแนวโน้มแฟชั่นและวางแผนการตลาดสินค้าแฟชั่น โดยเป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งใน-นอกสถาบันการศึกษาและร่วมอบรมสัมมนาต่างๆนอกสถานที่ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน เป็นผู้ชี้นำและกำหนดแนวทางเทรนด์ และรูปแบบแฟชั่นให้กับดีไซน์เนอร์ เพื่อสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นให้ได้เหมาะสมกับงบประมาณ สไตล์,ตลาดของสินค้า รวมถึงมีความรู้ทั่วไป ด้านสังคม, เศรษฐกิจ,การเมือง และการสื่อสารติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ “โดยมีอัตลักษณ์ คือ นักจัดการด้านธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น”

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

Fashion Merchandiser
Fashion Designer
Fashion Buyers
Visual Merchandiser
Stylist
ผู้จัดการร้านค้า
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย
ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่น
รับราชการ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบและธุรกิจสินค้าแฟชั่น

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับ

จัดการศึกษาในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ โดยใช้หลักการแปรรูปอาหาร หลักการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มาใช้ในการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สนองตอบความต้องการของตลาด มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เจ้าของกิจการด้านอาหาร