คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

เกี่ยวกับคณะ

“มุ่งผลิตวิศวกรปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สายวิชาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรไฟฟ้า ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สายวิชาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรเครื่องกล ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
วิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงาน ในหน่วยงานเอกชน
วิศวกรฝ่ายขาย ในหน่วยงานเอกชน
วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างโลหะ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างท่อและประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างต่อเรือกลโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่ากลุ่มวิชาเทคนิคการผลิต เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนผลการเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านอุตสาหการที่มีทักษะความสามารถด้านการวางแผนควบคุมการผลิต การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ การศึกษางานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและวิจัยงานอุตสาหกรรม อาทิ การวางผังและการออกแบบโรงงาน วางสายงานการผลิต การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรไฟฟ้า ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต์เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรม
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติให้มีความทันสมัย

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ ประจำโรงงานในหน่วยงานเอกชน
วิศวกรฝ่ายขาย ในหน่วยงานเอกชน
วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ทักษะเฉพาะด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีพื้นฐานในการพัฒนาและออกแบบระบบ ทั้งสามารถติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารได้

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ประจำโรงงาน ในหน่วยงานเอกชน
วิศวกรฝ่ายขาย ในหน่วยงานเอกชน
วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ความรู้ด้านทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรโยธา ในหน่วยงานราชการและเอกชน
นักวิชาการศึกษา
นักออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
วิศวกรโครงการ
หัวหน้าหน่วยงานด้านวิศวกรรม

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกวิชาสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู้ มีทักษะรักงานวิจัย ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์
วิศวกรฝ่ายการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
วิศวกรฝ่ายควบคุมการผลิตแม่พิมพ์
วิศวกรฝ่ายการผลิตสินค้า
วิศวกรซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
วิศวกรฝ่ายขายชิ้นส่วนแม่พิมพ์
วิศวกรควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกอบอาชีพอิสระ ด้านออกแบบแม่พิมพ์และผลิตแม่พิมพ์
วิศวกรรมฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ที่มีทักษะความสามารถ ด้านระบบการทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและการป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติและด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า เป็นต้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วิศวกรระบบการทำความเย็นและปรับอากาศ
วิศวกรระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ
วิศวกรด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) ช่างอัญมณี ช่างเครื่องประดับและอัญมณี ช่างออกแบบเครื่องประดับ ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างศิลปหัตถกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกลหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ด้านการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนา องค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พนักงานประจำโรงงาน ในหน่วยงานของเอกชน
พนักงานฝ่ายขาย ในหน่วยงานเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ
นักออกแบบเครื่องประดับ
ผู้ดูแลระบบการผลิตเครื่องประดับ
ผู้จัดการโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ
ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ