ติดต่อเรา

Contact Us

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท์

02-665-3777  ต่อ 6409 , 6302-6309

แผนที่ทั้ง 4 ศูนย์

ศูนย์เทเวศร์

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน )

ศูนย์โชติเวช

168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ )

ศูนย์พณิชยการพระนคร

88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คณะบริหารธุรกิจ และ คณะศิลปศาสตร์ )

 

517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น )

ศูนย์พระนครเหนือ

1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ )