คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

เกี่ยวกับคณะ

“สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับอย่างสูง
ในแวดวงธุรกิจ”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยการเทียบโอนผลการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบต่องบการเงินการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรการบัญชี การจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายงานการภาษีสรรพากร นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการสอบบัญชีและแม่บทการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบ การจัดทำกระดาษทำการในรูปแบบต่างๆ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี ของบริษัทเอกชน สำนักงานบัญชี หรือเป็นข้าราชการทำหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีของภาครัฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ (Tax Auditor)
ที่ปรึกษาทางบัญชี
นักวิเคราะห์ต้นทุน
พนักงานธนาคาร
เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

ทั้งนี้ยังสามารถประกอบอาชีพนอกสายงานต่างๆได้อีกด้วย เช่น
เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวางแผนการเงิน
เลขานุการ
ประกอบอาชีพส่วนตัว
ครูและติวเตอร์

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

แขนงวิชาที่เปิดสอน

แขนงวิชาการจัดการทัวไป

แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ การจัดการองค์การธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการด้านโลจิสติกส์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ
ผู้บริหาร ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ในองค์การภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพภาครัฐและเอกชน ด้านการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าการกระจายสินค้าและการจัดซื้อจัดจ้าง

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

แขนงวิชาที่เปิดสอน

แขนงวิชาการบริหารการตลาด

แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด

แขนงวิชาการจัดการการค้าปลีก

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ

นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาหลักด้านบริหารงานด้านการตลาด การวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อที่จะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านการตลาดและได้พัฒนาทักษะที่จะเป็นโดยนักการตลาดมืออาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนทางด้านวิชาเลือกต่างๆซึ่งทำให้รู้ทางด้านการตลาดที่กว้างขึ้น และการฝึกสหกิจศึกษาในองค์กรทางด้านธุรกิจเป็นการปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานด้านการตลาดโดยความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการตลาดต่อไป

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

วางแผนการตลาด
นักวิจัยตลาด ให้กับ Brand ต่างๆ
นักการตลาดที่อยู่ในสายการค้าปลีก ดูแลและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ดูแลด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้านโปรโมชั่นของบริษัทต่างๆ
ฝ่ายคัดเลือกสินค้า เพื่อนำมาวางขายในห้างค้าปลีกชั้นนำต่างๆ วางแผนและบริหารการขาย
ฝ่ายการตลาดขององค์กรรูปแบบต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงแรม บริษัทบันเทิง บริษัทเอเจนซี่โฆษณา โรงพยาบาล บริษัทท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาการเงินธุรกิจ การเงินการธนาคาร สถาบันและตลาดการเงิน การเงินระดับโลก หลักการลงทุน การบริหารสินเชื่อ การบริหารการเงิน การคลังสาธารณะ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินและการพยากรณ์ การวิเคราะห์โครงการลงทุน อนุพันธ์ทางการเงิน การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิจัยทางการเงิน สัมมนาทางการเงิน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล
นักจัดการกองทุน
นักบริหารความเสี่ยง
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักตรวจสอบทางการเงิน
นักการเงิน
นักลงทุน
พนักงานบริษัท ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ทางการเงิน ของเอกชน รัฐบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าของกิจการ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท / ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบการปฏิบัติการต่างๆพัฒนาซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนางานด้วยการวิเคราะห์และออกแบบ และพัฒนาสื่อในการนำเสนอที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน (System Analyst)
นักบริหารระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
นักออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Designer)
ผู้สนับสนุนด้านระบบ (System Support Officer)
ผู้สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Officer)
พนักงานในหน่วยงานด้านระบบสารสนเทศ
ผู้สอนในด้านระบบสารสนเทศ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถประยุกต์ใช้ในสายงานธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า ในธุรกิจต่างๆ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า

ศึกษาเกี่ยวกับ

นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการตลาด การจัดการปฏิบัติการ การจัดการระหว่างประเทศ การเงินระดับโลก เศรษฐศาสตร์โลก การนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สัมมนาทางธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมทางธุรกิจในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภคระดับสากล สภาวะเศรษฐกิจของสมาคมอาเซียน การบริหารจัดการโครงการระหว่างประเทศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

ผู้นำเข้า ส่งออก ผู้เจรจาสินค้า
ผู้กระจายสินค้า
ผู้ประสานธุรกิจระหว่างประเทศ
นักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ
ผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์
เจ้าหน้าที่ตรวจตราภาษีศุลกากร
เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก
ผู้จัดการระหว่างประเทศ / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ
ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ
ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์
ผู้จัดการด้านนำเข้าออก