คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Faculty of Architecture and Design

เกี่ยวกับคณะ

“ผลิตสถาปนิกโครงการ สร้างบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ผสมผสานศิลปวิทยาการและนวัตกรรม สู่ความสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการออกแบบทุกแขนง

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศาสตร์ของเทคโนโลยีและศิลปะการออกแบบอย่างผสมผสาน มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการมืออาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองต่อการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และยกระดับการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานในระดับสากล

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
นักประดิษฐ์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รับราชการ
ผู้ประกอบการ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการออกแบบทุกแขนง

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศาสตร์ของเทคโนโลยีและศิลปะการออกแบบอย่างผสมผสาน มุ้งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการมืออาชีพ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการออกแบบและการพิมพ์ รักษาคุณค่าและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย วิถีชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ตอบสนองการขยายตัวในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

นักออกแบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
นักสร้างสรรค์
นักออกแบบกราฟิก
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงายภาครัฐและเอกชน
รับราชการ
ผู้ประกอบการ

ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

ศาสตร์ของเทคโนโลยีและศิลปะการออกแบบอย่างผสมผสาน มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการมืออาชีพ สถาปนิกโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ

สถาปนิกโครงการ
นักออกแบบ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รับราชการ
ผู้ประกอบการ