คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

///คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

banner-นศ.


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   โทร.085-0679376 , 02-665-3777 ต่อ 5235 – 6

รายละเอียดการรับสมัคร


No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.