ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Assoc.Prof.Dr.Viroch  Impithuksa
Acting  President  of  Rajamangala  University of Technology  Phra  Nakhon
ทำเนียบผู้บริหาร นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Chavalert Kwanmuang
Vice President for Administrative Affairs
ทำเนียบผู้บริหาร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Assoc.Prof.Supatra Kosaiyakanont
Vice-President for Academic  and International Affairs
ทำเนียบผู้บริหาร นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

Mrs.Juraporn Tantiprasonk
Vice-President for Finance and Assets
ทำเนียบผู้บริหาร รศ.บุษรา สร้อยระย้า
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

Assoc.Prof.Bussara Soiraya
Vice-President for Planning and Quality Assurance
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Asst.Prof.Fuangfah   Mekkriengkrai
Vice-President  for  Research and Academic  Services
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
Asst.Prof.Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Public Relations
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Dr.Vansiri  Prasoetthap
Assistant to the President
 ทำเนียบผู้บริหาร นางสาวสีสุข  อ่วมแย้ม
ผู้ช่วยอธิการบดี
Ms.Srisuk  Oumyam
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร  ดร.ไพศาล  การถาง
 ผู้ช่วยอธิการบดี
 Dr.Paisan  Kanthang
 Assistant to the President
 ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
Dr.Surachet  Dechphung
Assistant to the President
 ทำเนียบผู้บริหาร  ผศ.วีนา  สงวนพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Asst. Prof. Weena  Sa-ngounpong
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร นางสาวกิ่งกาญจน์พิจักขณา
ผู้ช่วยอธิการบดี

Ms. Kingkarn Pijukkana
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr.  Suwanna Klomjit
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ. อภิชัย มุสิกทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี

Asst. Prof. Apichai Musiktong
Assistant to the President

ปรับปรุงวันที่ 2 มิถุนายน 2557