ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
Acting President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ทำเนียบผู้บริหาร นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Mr. Chavalert Kwanmuang
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs and Research
ทำเนียบผู้บริหาร นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Mrs. Juraporn Tantiprasonk
Vice-President for Planning and Infrastructure
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst. Prof. Dr. Vansiri  Prasoetthap
Vice-President for Finance and Assets
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Asst.Prof.Nivat Jaruvarakul
Vice-President for Information Technology
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Asst.Prof.Rumpa   Suvarnabriksha
Vice-President  for Academic Services
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.วีนา สงวนพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Asst. Prof. Weena Sa-ngounpong
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
Dr.Surachet Dechphung
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr. Suwanna Klomjit
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof. Sujai Pornjermkul
Assistant to the President
ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ไพศาล การถาง
ผู้ช่วยอธิการบดี
Dr.Paisan Kanthang
Assistant to the President

ปรับปรุงวันที่ 16 ธันวาคม 2557