ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานในสังกัด

เอกสารรูปแบบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์การจัดการความรู้ http://webkm.rmutp.ac.th/km/ขอเชิญเข้าร่วมโครงการป/

ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *